PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KASTRIOT SELIMI
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, MINISTRIA E FINANCAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 4, paragrafi i parë, togfjalëshi ose familjarët e viktimave të dënuara, i nenit 6, paragrafi i dytë, i nenit 8 dhe i nenit 20, paragrafi i fundit, të ligjit nr. 9831, datë 12.11.2007 Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  51
Data:  18.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 51 Date: 18.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.