PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN, GJYKATA E LARTË, BLEDAR MUSTAFARAJ
Objekti:  1. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të kërkesës nr. 1317, datë 02.12.2018 për përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 7/13, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës kushtetuese për proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë aksesin në gjykatë, vonesën në gjykim, sigurinë juridike dhe arsyetimin e vendimit gjyqësor të Gjykatës së Lartë. 4. Detyrimi i këtyre organeve për përshpejtimin e procedurave ligjore për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimi i veprimeve procedurale sipas KPP-së.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  50
Data:  12.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 50 Date: 12.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.