PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shqyrtimi nga Mbledhja e Gjyqtarëve i kërkesës së refuzuar nga Kolegji i Gjykatës Kushtetuese me vendimin nr. 4, datë 02.12.2019.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  54
Data:  05.03.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 54 Date: 05.03.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.