PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BEDRIJE LIÇI, KOSTA QEMAL LLACI, RUZHDI LLACI, ILIR LLACI, HYRIJE DUKA DERHEMI, SEMIHA HUQI, ARDIAN DERHEMI, RIDIAN DERHEMI, BESNIKE SHYQYRI NDONI, IGLIMONA SHYQYRI KALAJA, NAZMI SHYQYRI DERHEMI, LIRIJE HYSEN DERHEMI, ARSED BODINAKU, BESMIR BODINAKU, OLTJON BODINAKU, LILIANA LIKU
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut i neneve 6, pika 1, shkronja b, 7, pika 2, shkronjat a dhe b, të ligjit nr. 133/2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  46
Data:  18.03.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 46 Date: 18.03.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.