PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i ligjit nr. 8337, datë 30.04.1998 Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 519, datë 07.11.1994 Për mënyrën e plotësimit të kartelës së pasurisë së paluajtshme si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i udhëzimit metodik nr. 76, datë 13.09.1999 të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Për plotësimin e kartelës së pasurisë së paluajtshme, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  100
Data:  28.07.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 100 Date: 28.07.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.