PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SEFER SELIMAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1305, datë 27.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 375, pika 1, të Kodit të Procedurës Penale, si i papajtueshëm me nenet 18 dhe 31 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe jo në harmoni me paragrafin 2 të vetë nenit 375 ose riformulimin e kësaj dispozite në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  41
Data:  06.03.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 41 Date: 06.03.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.