PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  JORGO QIQI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2020-263, datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 1962, datë 07.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 7715, datë 19.07.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  116
Data:  08.10.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 116 Date: 08.10.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.