PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALEKSANDËR MEKSI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-2031(244), datë 22.11.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i pikës 12 të nenit 34 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.05.2015 Për miratimin e rregullores për zhvillimin e territorit, të ndryshuar nga neni 23 i vendimit nr. 231, datë 21.03.2017 të Këshillit të Ministrave Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e rregullores për zhvillimin e territorit, të ndryshuar, me këtë përmbajtje: Për objektet në kompetencë të Këshillit Kombëtar të Territorit, sipas nenit 19, të kësaj rregulloreje, distancat midis objekteve mund të përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Territorit me rregullore të posaçme, të miratuara prej tij, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  61
Data:  24.05.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 61 Date: 24.05.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.