PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EDMOND KASMI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i shkeljes së procesit të rregullt ligjor, konkretisht të së drejtës për tiu drejtuar gjykatës (të aksesit në gjykatën e posaçme), të së drejtës për tu dëgjuar/gjykuar nga Gjykata e Posaçme e caktuar me ligj, hetimi dhe gjykimi brenda afateve të arsyeshme për subjektet dhe veprat e posaçme penale referuar nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale. Konstatimi i shkeljes së barazisë përpara ligjit. Konstatimi i cenimit të së drejtës së jetës, të familjes, të sigurisë juridike, të dinjitetit dhe dhunimin e thelbit të të drejtave themelore të kërkuesit Edmond Kasmi, të garantuara në Kushtetutë dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Shfuqizimi i aktit nr. 21/1 prot./(E.G), datë 13.01.2022 "Përcillet kallëzim penal për kompetencë" të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), si dhe të vendimeve nr.42, datë 04.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr.44, datë 16.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2022-574, datë 06.06.2022 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të tyre duke urdhëruar ngritjen e çështjes së mosmarrëveshjes lëndore përpara Gjykatës së Lartë dhe çdo masë tjetër të përshtatshme me qëllim rivendosjen plotësisht të të drejtave themelore të ankuesit dhe të të afërmve të tjerë që tashmë kanë (ose duhet të kenë) statusin e viktimës në këtë çështje të shkelura në këto institucione.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  179
Data:  15.12.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 179 Date: 15.12.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.