PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ANDRI YMERI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimin e shkeljes së të drejtës për një proces të rregullt ligjor, në standardin kushtetues gjykatë e krijuar me ligj, për shkak të papajtueshmërisë për ushtrimin e funksionit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të shtetasve G.B., F.SH., P.Q., B.B., S.ZH. dhe A.F. Shfuqizimin pjesërisht të vendimit të Kuvendit të Shqipërisë nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, për sa u përket të zgjedhurve në institucionet e rivlerësimit, të komisionerëve G.B., F.SH., P.Q., B.B., S.ZH. dhe A.F. Marrjen e masës së përkohshme të pezullimit të vijimit të shqyrtimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarit Andri Ymeri deri në zgjidhjen e konfliktit gjyqësor me vendim përfundimtar të formës së prerë. Përcaktimi nga Gjykata Kushtetuese, përmes pjesës arsyetuese dhe urdhëruese të vendimit të saj, të faktit se cili organ shtetëror ka juridiksion dhe/apo kompetencë ligjore për të shqyrtuar çështjen në themelin e saj, duke pasur parasysh edhe vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në çështjen Besnik Cani kundër Shqipërisë dhe Antoneta Sevdari kundër Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  30
Data:  13.02.2023
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 30 Date: 13.02.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.