PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AGRON BAJRI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm për çështjen administrative nr. 31116-05015-86-2017, të regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në datën 04.10.2017 dhe përshpejtimi i procedurave për shqyrtimin e saj. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm për çështjen gjyqësore të regjistruar në Gjykatën e Lartë me nr. 15 regjistri dhe shfuqizimi i vendimit 15, datë 27.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Urdhërimi i Gjykatës Administrative të Apelit për të gjykuar brenda 3 muajve çështjen gjyqësore nr. 31116-05015-86-2017 të regjistruar më 04.10.2017 në këtë gjykatë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  6
Data:  16.02.2023
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 6 Date: 16.02.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.