PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NJË GRUP DEPUTETËSH TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (JO MË PAK SE NJË E PESTA E DEPUTETËVE), përfaqësuar me autorizim nga Marash Logu, Dhurata Çupi dhe Dashnor Sula.
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar me autorizim nga Herald Jonuzaj, Irma Qosja, Enea Karkaçi dhe Ilia Gjermani. KUVENDI I SHQIPËRISË, përfaqësuar me autorizim nga Mimoza Arbi. AUTORITETI I KONKURRENCËS, përfaqësuar me autorizim nga Miklovana Ymerali. BORDI I TRANSPARENCËS DHE KUFIZIMIT TË PËRKOHSHËM TË TREGTIMIT ME SHUMICË/PAKICË TË NËNPRODUKTEVE TË NAFTËS DHE GAZIT, përfaqësuar me autorizim nga Nikolla Lera.
Objekti:  Shfuqizimi i ligjit nr. 39/2022 Për miratimin e aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 Për disa shtesa në ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre, të ndryshuar, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i ligjit nr. 42/2022 Për miratimin e aktit normativ nr. 8, datë 25.03.2022 Për disa shtesa në ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999 Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre, të ndryshuar, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  21
Data:  18.04.2023
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 21 Date: 18.04.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.