PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA EMS ALBANIAN PORT OPERATOR SH.P.K., SHOQËRIA EMS SHIPPING & TRADING GMBH
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i neneve 1, 3 dhe 4 të ligjit nr. 79/2022, datë 24.11.2022 Për miratimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company sh.a. dhe NSHMI Development L.L.C., në lidhje me projektin e investimit strategjik Marina & Jahtet e Durrësit, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit. Pezullimi i zbatimit të këtyre dispozitave deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  179
Data:  18.07.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 179 Date: 18.07.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.