PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ADRIANA BUSHATI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 4095, datë 24.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2023-156, datë 26.01.20213 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  181
Data:  26.07.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 181 Date: 26.07.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.