PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KLEANT KESHI (ALIAS GENTIAN HYSA)
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1250(264), datë 13.10.2022 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  48
Data:  11.10.2023
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 48 Date: 11.10.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.