PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ELGAKOTI SH.P.K., përfaqësuar nga administratori i saj, Bardhyl Ibra. BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Pezullimi i ekzekutimit të titullit ekzekutiv, vendimit nr. 94, datë 02.05.2023 të Gjykatës Kushtetuese. Shpallja e pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv, vendimit nr. 94, datë 02.05.2023 të Gjykatës Kushtetuese, në bazë të nenit 609, paragrafi i dytë, të Kodit të Procedurës Civile. Shfuqizimi i shprehjes Gjykata Kushtetuese, kur konstaton se kërkuesi ose përfaqësuesi i tij ligjor paraqet kërkesë abuzive ose të përsëritur, për të njëjtin shkak dhe objekt, megjithëse ajo është shqyrtuar një herë nga Gjykata Kushtetuese, [...] urdhëron gjobitjen e tij në shumën nga 100,000 500,000 lekë në nenin 31/c, pika 1, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  5
Data:  12.01.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 5 Date: 12.01.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.