PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA FERLUT SH.A., përfaqësuar nga avokat Ervin Metalla, me autorizim.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-882 (117), datë 08.03.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  41
Data:  29.05.2024
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 41 Date: 29.05.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.