| Bookmark and Share

Aksesi në gjykatë

Ky informacion ka si qëllim të vetëm të ofrojë një prezantim informues për përdoruesit e Gjykatës, apo çdo të interesuari mbi gjykimin kushtetues, në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Disa nga informacionet e paraqitura në të, mund të mos jenë të cituara në aktet ligjore, ndaj çdokush që ka qëllim të paraqesë një ankim kushtetues duhet t`u referohet dispozitave kushtetuese përkatëse dhe atyre të ligjit nr. 8577/2000, i ndryshuar.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.