| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja
foto-e-trupes-small

[...]

Përbërja

foto-e-trupes

Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë. Tre anëtarë emërohen nga Presidenti i Republikës, tre anëtarë zgjidhen nga Kuvendi dhe tre anëtarë zgjidhen nga Gjykata e Lartë. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese qëndrojnë në detyrë për 9 vjet, pa të drejtë riemërimi. Aktualisht ajo ka në përbërje 8 anëtarë.
Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të tjera të së drejtës. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese zgjidhet me votim të fshehtë, me shumicën e votave të të gjithë gjyqtarëve të Gjykatës Kushtuese, për një periudhë 3-vjeçare me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.
Përbërja e Gjykatës Kushtetuese përtërihet çdo 3 vjet me një të tretën e saj, sipas procedurës së përcaktuar me ligj (neni 125 i Kushtetutës).
Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrim të funksioneve të tij, përveç rasteve kur ai ka vepruar për një interes vetjak ose me keqbesim (neni 126 i Kushtetutës). Gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese mban përgjegjësi disiplinore sipas ligjit. Procesi disiplinor ndaj gjyqtarit zhvillohet nga Gjykata Kushtetuese, e cila vendos për shkarkimin e tij (neni 128 i Kushtetutës), ndërsa gjatë periudhës kalimtare të funksionimit të Kolegjit të Apelimit, ai ka juridiksion disiplinor edhe ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese (neni 179, pika 7, i Kushtetutës).
Qenia gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër politike, shtetërore, si dhe me veprimtari profesionale që ushtrohen kundrejt pagesës, me përjashtim të atyre të mësimdhënies, akademike dhe shkencore, sipas ligjit (neni 130 i Kushtetutës).

 

1. Dr. Vitore Tusha, Kryetare

Lindur më 26.11.1960 në Tiranë.Diplomuar në vitin 1983 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, dega Drejtësi. Nga viti 1983 deri në vitin 1990 ka ushtruar detyrën e përmbarueses gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Tiranë dhe më pas deri në vitin 1992 profesionin e avokatit. Në periudhën 1992-1994 ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Tiranë dhe në vitet 1994-2001 atë të gjyqtares në Gjykatën e Kasacionit. Në periudhën 1999-2001 ka qenë kryetare e Kolegjit Civil të kësaj gjykate. Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore "Doktor i Shkencave Juridike". Në vitin 2004 zgjidhet nënkryetare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Nga viti 1986 e në vazhdim ka ushtruar mësimdhënien si lektore e së Drejtës Civile dhe Procedurës Civile pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. Është bashkautore në hartimin e tekstit "Procedura Civile". Ka marrë pjesë me cilësinë e ekspertes ligjore në hartimin e disa projektligjeve. Prej janarit të vitit 2019 deri në dhjetor të vitit 2020 ka ushtruar funksionin e zëvendëskryetares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese. Prej janarit të vitit 2021 në cilësinë e gjyqtares më të vjetër në detyrë, është autorizuar të ushtrojë kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese. Në muajin mars të vitit 2008 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

Marsida Xhaferllari

2. Marsida Xhaferllari, anëtare

Lindur më 06.03.1975 në Tiranë. Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 1997. Në vitet 1997-2000 ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës, në brezin e parë të të diplomuarve të kësaj shkolle, dhe është emëruar në detyrën e gjyqtares. Ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier gjatë viteve 1999-2007. Në dhjetor të vitit 2007 ka ushtruar në strukturat juridiko-profesionale të Ministrisë së Drejtësisë detyrën e këshilltares së ministrit, detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të Drejtorisë së Kodifikimit dhe atë të drejtoreshës së përgjithshme të Çështjeve të Drejtësisë. Për shkak të këtyre detyrave ka qenë pjesë e disa komisioneve apo këshillave drejtues, si Komisioni i Etikës së Konferencës Gjyqësore Kombëtare, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore apo Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit. Në janar të vitit 2013 është emëruar në detyrën e Kryeinspektores së Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Që prej vitit 2005 është angazhuar në vijimësi në aktivitete mësimdhënieje, duke përfshirë edhe Programin Fillestar dhe Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, si dhe ka qenë eksperte ligjore në projekte të lidhura me sistemin e drejtësisë. Në periudhën 2015-2016 ka qenë pjesë e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë të Reformës në Drejtësi, duke punuar për ligjet për gjyqësorin dhe financimin e gjyqësorit. Është autore e disa manualeve të punës për çështje të hartimit të legjislacionit, si dhe për ato të inspektimit. Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

Fiona Papajorgji

3. Dr. Fiona Papajorgji, anëtare

Lindur më 12.03.1976 në Vlorë. Diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit, Itali. Në vitin 2012 ka marrë gradën shkencore "Doktore e shkencave juridike" në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit. Në vitet 2000-2008 ka ushtruar profesionin e asistent avokatit dhe me pas të avokatit pranë firmave ligjore në Bari. Gjatë periudhës 2009-2011 ka punuar si juriste pranë Drejtorisë së Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve në Gjykatën Kushtetuese. Në vitet 2011-2019 ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Prej vitit 2007 e në vazhdim ushtron mësimdhënien si lektore e së Drejtës Publike në disa universitete, si dhe ka qenë eksperte në disa projekte pranë Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, në procesin e përafrimit të legjislacionit etj. Ka qenë autore e disa artikujve shkencorë në fushën e së drejtës kushtetuese. Në vitin 2019 është angazhuar nga Shkolla e Magjistraturës si pedagoge në dispozicion për vitin e parë të Programit të Formimit Fillestar. Gjatë vitit 2020 ka ushtruar funksionin e anëtares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

elsa toska

4. Dr. Elsa Toska, anëtare

Lindur më 05.06.1976 në Kavajë. Diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2005 ka marrë titullin "Master" në Studime Europiane në Rektoratin e Tiranës, ndërsa në vitin 2012 gradën shkencore "Doktore e shkencave juridike" në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Në vitet 2000-2006 ka punuar si ndihmëskomisionere/eksperte ligjore pranë institucionit të Avokatit të Popullit dhe në vitet 2006-2007 ka ushtruar profesionin e avokatit. Gjatë periudhës 2007-2019 ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Prej vitit 2005 e në vazhdim është lektore e së Drejtës Administrative dhe Kushtetuese në universitete të ndryshme, si dhe trajnere e të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 2010, është përfshirë si konsulente ligjore e jashtme në një sërë projektesh të organizmave ndërkombëtare, të lidhura me të drejtat e njeriut dhe gjyqësorin. Ka qenë pjesë e ekspertëve në 3 grupe pune gjatë Reformës në Drejtësi, përkatësisht për Amendimet Kushtetuese, Ndryshimet në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe hartimin e projektligjit për Presidentin e Republikës. Është autore e disa publikimeve shkencore në formë manualesh apo monografish, ku mund të veçohet monografia "Mbi kontrollin kushtetues të veprimtarisë administrative, sipas jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese", si dhe bashkëautore e librit "Kontrolli mbi administratën publike", 2013, tekst akademik i miratuar nga Departamenti i së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë. Prej vitit 2017 është eksperte e trajnimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës. Është autore e disa artikujve shkencorë dhe pjesëmarrëse në disa konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit për çështje të drejtësisë kushtetuese. Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

altin binaj

5. Altin Binaj, anëtar

Lindur më 05.09.1970 në Vlorë. Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1992. Në vitet 1992-1997 ka kryer detyrën e hetuesit në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Në vitet 1997 - 2008 ka ushtruar detyrën e prokurorit në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku që prej vitit 1998 ka qenë edhe zv/drejtues i saj. Në vitet 2008 - 2010 ka ushtruar detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier. Në vitet 2010 - 2013 ka ushtruar detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës. Në vitet 2012 - 2014 ka qenë anëtar i Këshillit të Prokurorisë, si përfaqësues i prokurorive të shkallëve të para, i zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Në vitin 2013 është emëruar prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, ku në vitet 2014 - 2015 ka ushtruar detyrën e drejtorit të Drejtorisë kundër Krimit Ekonomik, Korrupsionit dhe Krimeve të Rënda. Në vitet 2016 - 2020 ka ushtruar detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Apelit Vlorë. Që prej vitit 2002 është angazhuar në vijimësi në disa programe trajnuese brenda dhe jashtë vendit, përfshirë programet e trajnimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, duke qenë edhe ekspert në disa sesione trajnuese. Po ashtu, në vitet 2008 - 2011 ka qenë lektor i së drejtës penale në institucione jopublike të arsimit të lartë. Në muajin dhjetor të vitit 2020 është emëruar anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

 

sonila bejtja

6. Sonila Bejtja, anëtare
Lindur më 17.09.1974 në Tiranë. Në vitet 1989 - 1997 ka kryer shkollën e mesme të gjuhëve të huaja "Asim Vokshi", si dhe liceun linguistik "San Vincenzo" në Milano. Në vitin 2000 është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Milanos, Itali. Në vitet 1999 - 2004 ka ushtruar profesionin e avokatit pranë firmës ligjore "Boga & Associates". Në vitet 2004 - 2011 ka punuar si avokate dhe konsulente ligjore në disa projekte të Bankës Botërore, Bankës Italo-Shqiptare, Bankës së Kursimeve gjatë privatizimit të saj, Bankës Popullore Pulieze, Bankës Italiane për Zhvillimin, si dhe pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Radio Televizionit Shqiptar. Nga viti 2011 e në vazhdim ka ushtruar profesionin e noterit. Është anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve dhe Dhomës së Noterëve Tiranë, si dhe ish-anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve. Në muajin dhjetor të vitit 2020 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

 

sander-beci

7. Dr. Sandër Beci, anëtar
Lindur më 06.08.1974 në Shkodër. Diplomuar në vitin 1996 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Në vitin 2002 ka përfunduar shkollën e studimeve të thelluara pasuniversitare në fushën “Studime Europiane” në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2012 ka marrë gradën shkencore “Doktor i shkencave juridike” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në periudhën 1996 – 2018 ka punuar pedagog me kohë të plotë në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Në këtë fakultet ka ushtruar edhe funksionin e drejtorit të Departamentit Juridik; drejtorit të Departamentit të së Drejtës Civile dhe ka qenë anëtar i Komisionit të Etikës së këtij Universiteti.
Është zgjedhur anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë, detyrë që e ka ushtruar për periudhën dhjetor 2018 – mars 2022. Gjatë ushtrimit të detyrës së anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë është zgjedhur edhe kryetar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, kryetar i Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit si dhe ka kryesuar komisione të përkohshme të përzgjedhjes së prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.
Ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Është autor i disa botimeve dhe artikujve shkencorë, si dhe pjesëmarrës në disa konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Në muajin mars të vitit 2022 është emëruar anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

 

foto-ilir-toska

8. Ilir Toska, anëtar

Lindur më 27.04.1970 në Elbasan. Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1992. Në vitet 2010 – 2011 ka kryer studimet Master i Nivelit të Dytë në Shkenca Juridike me profil e Drejta Publike, Universiteti “Marin Barleti”, Tiranë. Në periudhën 1992 - 2001 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Shkallës së Parë Librazhd. Në vitet 2001 – 2004 ka ushtruar detyrën e ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë. Prej janarit të vitit 2004 deri në prill të vitit 2007 ka ushtruar funksionin si Kryeinspektor i Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në periudhën 2007 - 2018 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Apelit Tiranë, ku përgjatë viteve 2012-2016 ka qënë edhe anëtar i Kolegjit Zgjedhor pranë kësaj gjykate. Në vitet 2018 - 2021 ka ushtruar funksionin e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjatë periudhës dhjetor 2021 – shtator 2022 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Apelit Tiranë. Po ashtu, është angazhuar si ekspert në trajnimin vazhdues në Shkollën e Magjistraturës.

Në muajin shtator të vitit 2022 është emëruar anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.