| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3283 terma  Faqe  prej 329  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 40, datë 17.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 44, datë 21.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 21, datë 14.07.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2021-778, datë 07.10.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 1 të ligjit nr. 41/2021, datë 23.03.2021 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar. Interpretimi i shkronjës dh në pikën 1 të nenit 441 të Kodit të Procedurës Penale në pajtim me nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Vendimi i Kolegjit Nr: 47 Data: 20.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 47 Date: 20.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1489 (157), datë 30.09.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 11 Data: 21.04.2022
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 11 Date: 21.04.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 103, datë 01.10.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 114, datë 25.11.2015 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2021-504, datë 06.07.2021 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 10 Data: 12.04.2022
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 10 Date: 12.04.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1012 (14), datë 09.06.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 51 Data: 05.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 51 Date: 05.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 795, datë 19.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 3406 (3580), datë 13.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2021-1600, datë 21.10.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 48 Data: 20.04.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 48 Date: 20.04.2022
Objekti: Shfuqizimi i shprehjes ligjin Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të parashikuar në nenin 5, pika 3, të ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 45 Data: 12.04.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 45 Date: 12.04.2022
Objekti: Shfuqizimi i nenit 7 të ligjit nr. 119/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar, i cili ka ndryshuar nenin 51, pika 1, shkronja e, të ligjit nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar, me përmbajtje si vijon: kryerja e punimeve pa leje brenda brezit të zhvillimeve të kontrolluara në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit, në zonat e mbrojtura apo zonën kufizuese të një monumenti kulture dënohet me 5.000.000 (pesë milionë) lekë gjobë, pasi bie në kundërshtim me nenet 17 dhe 42 të Kushtetutës dhe nenet 6 dhe 1 të protokollit nr. 1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
Vendimi i Kolegjit Nr: 52 Data: 05.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 52 Date: 05.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i shprehjes duke i shtuar dënimit për veprën penale të kryer edhe pesë vjet burgim, të parashikuar në pikën 1 të nenit 334 të Kodit Penal, si i papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë
Vendimi i Kolegjit Nr: 42 Data: 05.04.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 42 Date: 05.04.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-826, datë 14.10.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr. 125, datë 24.05.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe dy vendimeve të ndërmjetme të datës 12.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si të papajtueshme me Kushtetutën.
Vendimi i Kolegjit Nr: 49 Data: 29.04.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 49 Date: 29.04.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2020-968, datë 17.12.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 46 Data: 12.04.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 46 Date: 12.04.2022
 1 deri 10 nga 3283 terma  Faqe  prej 329  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.