| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3224 terma  Faqe  prej 323  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 57, datë 05.12.2007 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë; nr. 93, datë 07.10.2015 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë; nr. 00-2021-714 (21), datë 26.07.2021 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 1 Data: 14.01.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 1 Date: 14.01.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 31, datë 23.04.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe nr. 52, datë 09.07.2019 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 5 Data: 14.01.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 5 Date: 14.01.2022
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosdorëzimit në kohë nga administrata e Gjykatës së Lartë të kërkesës për pushimin e gjykimit të mosmarrëveshjes të regjistruar pas asaj të paraqitur më parë dhe vazhdimi i gjykimit të mosmarrëveshjes së regjistruar më parë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt si pasojë e pushimit të gjykimit me vendimin nr. 1710, datë 02.06.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 4 Data: 14.01.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 4 Date: 14.01.2022
Objekti: Sqarimi dhe interpretimi i aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019 Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore.
Vendimi i Kolegjit Nr: 3 Data: 14.01.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 3 Date: 14.01.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 2, datë 25.10.2021 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor për shkak të mosshqyrtimit të kërkesave në të tria nivelet gjyqësore. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 2 Data: 14.01.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 2 Date: 14.01.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 407, datë 06.07.2021 të Këshillit të Ministrave Për shkarkimin nga detyra të kryetarit të bashkisë Lushnjë, z. Fatos Tushe, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 40 Data: 21.12.2021
Vendosi: Pushim i gjykimit
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 40 Date: 21.12.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit penal nr. 115, datë 09.07.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 159 Data: 23.12.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 159 Date: 23.12.2021
Objekti: Konstatimi i cenimit të procesit të rregullt në raport me të drejtën e aksesit në gjykatë për vendimin e ndërmjetëm penal të datës 06.07.2021 Për përjashtimin e mbrojtjes/avokatit nga përfaqësimi dhe mbrojtja të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 158 Data: 23.12.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 158 Date: 23.12.2021
Objekti: Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile nr. 11118-00653-00-2019 Akti, datë regjistrimi 13.03.2019 dhe të çështjes nr. 9 regjistri, datë 26.03.2021 në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.
Vendimi i Gjykatës Nr: 39 Data: 09.12.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 39 Date: 09.12.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 1, datë 01.06.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 150 Data: 13.12.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 150 Date: 13.12.2021
 1 deri 10 nga 3224 terma  Faqe  prej 323  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.