| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3187 terma  Faqe  prej 319  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-229, datë 17.02.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 236, datë 20.04.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 218, datë 21.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 126 Data: 29.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 126 Date: 29.10.2021
Objekti: Konstatimi antikushtetues i zgjedhshmërisë/procesit zgjedhor të zhvilluar më 30 qershor 2019 për zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore, të kryetarëve të bashkive dhe anëtarëve të këshillave bashkiakë dhe, si rrjedhojë, konstatimi antikushtetues i zgjedhjes së anëtarëve të këtyre organeve. Verifikimi i kushtetutshmërisë së veprimtarisë së partisë Bindja Demokratike në lidhje me regjistrimin e saj në gjykatë dhe zgjedhjet e datës 30 qershor 2019.
Vendimi i Gjykatës Nr: 36 Data: 04.11.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 36 Date: 04.11.2021
Objekti: Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të krijuar me ligj, konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes administrative me nr. 31003-03330-00-2017, regjistruar në datën 10.11.2017 në Gjykatën e Lartë dhe konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.
Vendimi i Gjykatës Nr: 37 Data: 05.11.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 37 Date: 05.11.2021
Objekti: Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të caktuar me ligj. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes administrative nr. 31003-00307-00-2018 akti, datë regjistrimi 07.02.2018 dhe çështjes nr. 8/3 regjistri, datë 18.09.2020 në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.
Vendimi i Gjykatës Nr: 35 Data: 01.11.2021
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 35 Date: 01.11.2021
Objekti: Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të caktuar me ligj. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile nr. 11118-02028-00-2016 akti, datë regjistrimi 15.06.2016 dhe të çështjes nr. 7 regjistri, datë 30.12.2020 në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.
Vendimi i Gjykatës Nr: 34 Data: 01.11.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 34 Date: 01.11.2021
Objekti: Shfuqizimi i kreut VI Procedurat e prokurimit publik, të nenit 4, pikat 7 dhe 9, si dhe të neneve 40-44 të aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 9, datë 16.12.2019 Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 97/2019 në datën 18.12.2019, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të kreut VI Procedurat e prokurimit publik, të nenit 4, pikat 7 dhe 9, si dhe të neneve 40-44 të aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 9, datë 16.12.2019 Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 97/2019 në datën 18.12.2019.
Vendimi i Kolegjit Nr: 132 Data: 15.11.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 132 Date: 15.11.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 2/2/1, datë 13.07.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për mjete ligjore efektive.
Vendimi i Kolegjit Nr: 131 Data: 05.11.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 131 Date: 05.11.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 11, datë 14.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe nr. 00-2021-328, datë 25.05.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 130 Data: 05.11.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 130 Date: 05.11.2021
Objekti: Konstatimi i shkeljes së aksesit në një gjykatë të caktuar me ligj. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave në gjykimin e çështjes civile nr. 11243-02837-00-2017 akti, datë regjistrimi 14.09.2017 dhe çështjes nr. 6 regjistri, datë 30.12.2020 në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i mungesës së një mjeti efektiv për konstatimin, dëmshpërblimin dhe përshpejtimin e procedurave të sipërpërmendura.
Vendimi i Gjykatës Nr: 33 Data: 01.11.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 33 Date: 01.11.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 45, datë 08.01.2021 dhe nr. 45(1), datë 30.04.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 122 Data: 25.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 122 Date: 25.10.2021
 1 deri 10 nga 3187 terma  Faqe  prej 319  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.