| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3845 terma  Faqe  prej 385  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 1303, datë 22.10.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2023-2055, datë 19.04.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën. Gjykimi përfundimtar i ankesës për cenimin e së drejtës kushtetuese të mbrojtjes së pronës nëpërmjet një procesi jo të rregullt ligjor.
Vendimi i Kolegjit Nr: 16 Data: 25.01.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 16 Date: 25.01.2024
Objekti: Shfuqizimi i pikave 1, 2, togfjalëshi vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe 3 të nenit 65 të Kodit Penal, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 27 Data: 07.02.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 27 Date: 07.02.2024
Objekti: Deklarimi i papajtueshëm me Kushtetutën i Protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës Italiane dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë Për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit dhe ndalimi i ratifikimit të tij nga Kuvendi. Pezullimi i procedurave për ratifikimin e Protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës Italiane dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë Për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit.
Vendimi i Gjykatës Nr: 2 Data: 29.01.2024
Vendosi:
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 2 Date: 29.01.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 86, datë 07.12.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2023-3603, datë 21.09.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 26 Data: 07.02.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 26 Date: 07.02.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 468 (13-2021-811), datë 03.02.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; nr. 10-2023-102(23), datë 26.01.2023 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. 00-2023-1350, datë 24.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 17 Data: 29.01.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 17 Date: 29.01.2024
Objekti: Konstatimi i shkeljes së nenit 42, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë (Kushtetuta) dhe neneve 5, 6 dhe 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Shfuqizimi i vendimit nr. 2075, datë 08.12.2023 të Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kthimi i çështjes për gjykim pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, me tjetër trup gjykues. Marrja e masës së ndërmjetme për pezullimin e shqyrtimit të ankimit kundër ekstradimit të kërkuesit nga Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm.
Vendimi i Kolegjit Nr: 19 Data: 05.02.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 19 Date: 05.02.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-287 (62), datë 21.02.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe dërgimi i çështjes për rigjykim pranë këtij kolegji.
Vendimi i Kolegjit Nr: 22 Data: 05.02.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 22 Date: 05.02.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 668, datë 10.10.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2023-897, datë 23.03.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 18 Data: 29.01.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 18 Date: 29.01.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1109, datë 03.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 13 Data: 19.01.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 13 Date: 19.01.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1324, datë 25.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 15 Data: 25.01.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 15 Date: 25.01.2024
 1 deri 10 nga 3845 terma  Faqe  prej 385  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.