| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3355 terma  Faqe  prej 336  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-362 (118), datë 14.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 00-2022-362 (118), datë 14.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 118 Data: 23.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 118 Date: 23.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2022-554, datë 17.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 235 (86-2019-3271), datë 31.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 162, datë 11.09.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 115 Data: 21.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 115 Date: 21.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2022-411, datë 01.03.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 10-2021-1806 (309), datë 18.10.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 114 Data: 21.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 114 Date: 21.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2022-103, datë 17.01.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 100, datë 13.11.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 113 Data: 21.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 113 Date: 21.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i pikës 17 të nenit 5 dhe shkronjës c të pikës 5 të nenit 16 të ligjit nr. 133/2015, datë 05.12.2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave, të ndryshuar, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 110 Data: 16.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 110 Date: 16.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i neneve 19, shkronja o dhe 112, pikat 1, 2 dhe 3 të vendimit nr. 209, datë 06.04.2022 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e rregullores së përgjithshme të burgjeve, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 111 Data: 16.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 111 Date: 16.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1519 (186), datë 18.10.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 112 Data: 16.09.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 112 Date: 16.09.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-2086 (187), datë 15.12.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 103 Data: 25.07.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 103 Date: 25.07.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 4685, datë 09.11.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe nr. 00-2022-16 (10), datë 17.01.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, nga një tjetër trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 102 Data: 19.07.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 102 Date: 19.07.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 770 (3936), datë 05.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr. 391, datë 28.09.2016 të Gjykatës së Apelit Shkodër; 00-2022-105, datë 10.02.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 106 Data: 26.07.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 106 Date: 26.07.2022
 1 deri 10 nga 3355 terma  Faqe  prej 336  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.