| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3465 terma  Faqe  prej 347  »Terma në faqe  
Objekti: Zgjidhja e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet jo më pak se një të katërtës së deputetëve dhe Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Deklarimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 80/2021 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Për mosmiratimin e projektvendimit Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të institucioneve shtetërore dhe funksionarëve publikë në çështjet që kanë sjellë si pasojë vendimin e arbitrazhit Becchetti dhe të tjerë kundër Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 42 Data: 27.12.2022
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 42 Date: 27.12.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1813, datë 01.06.2022, i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 191 Data: 21.12.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 191 Date: 21.12.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 363, datë 16.11.2921 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë; nr. 89, datë 22.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 189 Data: 20.12.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 189 Date: 20.12.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-527, datë 22.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 5 Data: 17.01.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 5 Date: 17.01.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 79, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr. 00-2022-629 (163), datë 14.06.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i togfjalëshit për të dënuarit përsëritës për krime të kryera me dashje, në paragrafin e tretë të nenit 64 të Kodit Penal. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Korçë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 3 Data: 16.01.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 3 Date: 16.01.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-97, datë 10.02.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 194 Data: 22.12.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 194 Date: 22.12.2022
Objekti: Konstatimi i shkeljes së procesit të rregullt ligjor, konkretisht të së drejtës për tiu drejtuar (aksesi) dhe së drejtës për tu dëgjuar e gjykuar nga gjykata e posaçme e caktuar me ligj. Hetimi dhe gjykimi brenda afateve të arsyeshme për subjektet dhe veprat e posaçme penale referuar nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale. Konstatimi i shkeljes së barazisë para ligjit, i cenimit të së drejtës së jetës, të familjes, të sigurisë juridike, të dinjitetit dhe i dhunimit të thelbit të të drejtave themelore të garantuara nga Kushtetuta dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Shfuqizimi i vendimit të datës 08.10.2021 të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe i vendimeve nr. 11/505 akti, datë 21.01.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 52, datë 29.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2022-709, datë 23.06.2022 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të tyre, duke urdhëruar ngritjen e çështjes së mosmarrëveshjes lëndore përpara Gjykatës së Lartë dhe çdo masë tjetër të përshtatshme për rivendosjen e të drejtave themelore ndaj kërkuesit dhe të afërmve të tij, të cilët kanë ose duhet të kenë statusin e viktimës në një çështje penale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 192 Data: 21.12.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 192 Date: 21.12.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 4846, datë 17.09.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 3522, datë 27.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-926 (164), datë 28.04.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 190 Data: 21.12.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 190 Date: 21.12.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-288(64), datë 21.02.2022 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 40 Data: 22.12.2022
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 40 Date: 22.12.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2022-1815, datë 14.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 14, datë 04.05.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 1 Data: 13.01.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 1 Date: 13.01.2023
 1 deri 10 nga 3465 terma  Faqe  prej 347  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.