| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3528 terma  Faqe  prej 353  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 9184, datë 08.10.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2260, datë 30.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-1547 (192), datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shqyrtimi i çështjes në seancë plenare për shkak të rëndësisë së saj. Detyrimi i Këshillit të Ministrave për plotësimin e ligjit nr. 7514, datë 30.09.1991 Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë, përmes miratimit të organit shtetëror brenda afatit 1-vjeçar, sipas përcaktimeve të nenit 8 të këtij ligji.
Vendimi i Kolegjit Nr: 52 Data: 13.03.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 52 Date: 13.03.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 679, datë 31.03.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-1584, datë 04.07.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë me tjetër trup gjykues. Pezullimi i zbatimit të ekzekutimit të vendimeve të mësipërme deri në përfundimin e gjykimit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 44 Data: 23.02.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 44 Date: 23.02.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 895 (1373), datë 28.12.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 9 Data: 23.02.2023
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 9 Date: 23.02.2023
Objekti: Shfuqizimi i ligjeve nr. 41/2022, datë 21.04.2022 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 18.03.2022 Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg dhe nr. 51/2022, datë 09.06.2022 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 11.05.2022 Për një shtesë në aktin normativ nr. 7, datë 18.03.2022 të Këshillit të Ministrave Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 8 Data: 22.02.2023
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 8 Date: 22.02.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1183 (189), datë 13.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 7 Data: 21.02.2023
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 7 Date: 21.02.2023
Objekti: Shfuqizimi i ligjit nr. 79/2022, datë 24.11.2022 Për miratimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company, sh.a. dhe NSHMI Development L.L.C për projektin e investimit strategjik Marina & Jahtet e Durrësit, shpallur me dekretin nr. 13886, datë 21.12.2022 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 53 Data: 13.03.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 53 Date: 13.03.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit 00-2022-628, datë 14.06.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 36 Data: 22.02.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 36 Date: 22.02.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 920, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 3640, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-442, datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 5 Data: 09.02.2023
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 5 Date: 09.02.2023
Objekti: Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm për çështjen administrative nr. 31116-05015-86-2017, të regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në datën 04.10.2017 dhe përshpejtimi i procedurave për shqyrtimin e saj. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm për çështjen gjyqësore të regjistruar në Gjykatën e Lartë me nr. 15 regjistri dhe shfuqizimi i vendimit 15, datë 27.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Urdhërimi i Gjykatës Administrative të Apelit për të gjykuar brenda 3 muajve çështjen gjyqësore nr. 31116-05015-86-2017 të regjistruar më 04.10.2017 në këtë gjykatë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 6 Data: 16.02.2023
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 6 Date: 16.02.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 247, datë 28.10.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2022-1273, datë 25.10.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 47 Data: 28.02.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 47 Date: 28.02.2023
 1 deri 10 nga 3528 terma  Faqe  prej 353  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.