| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3982 terma  Faqe  prej 399  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-3606, datë 14.09.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 121 Data: 03.06.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 121 Date: 03.06.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 2973, datë 14.04.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 239, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2023-3575, datë 20.09.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë ose në Gjykatën e Apelit Tiranë, me tjetër trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 105 Data: 20.05.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 105 Date: 20.05.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 74, datë 26.03.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2023-779, datë 11.05.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 122 Data: 03.06.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 122 Date: 03.06.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 3 (JD), datë 15.12.2023 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Tiranë. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosnjoftimit të vendimit të arsyetuar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 123 Data: 03.06.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 123 Date: 03.06.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-4167 (625), datë 25.10.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 110 Data: 20.05.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 110 Date: 20.05.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 101, datë 20.06.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për ekzekutimin e vendimit gjyqësor nr. 591, datë 07.12.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit brenda një afati të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave të ekzekutimit të vendimit për regjistrimin e pronës sipas vendimit nr. 132, datë 14.02.1996 të ish-Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Fier për aplikimin e bërë në datën 01.04.2015 në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Fier. Cenimi i së drejtës së pronësisë, në kundërshtim me nenin 41 të Kushtetutës së Shqipërisë, nga DVASHK-ja, Fier, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Bashkia Fier dhe Avokatura e Shtetit.
Vendimi i Gjykatës Nr: 39 Data: 14.05.2024
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 39 Date: 14.05.2024
Objekti: Rishikimi i vendimit nr. 30, datë 14.02.2024 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 115 Data: 29.05.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 115 Date: 29.05.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 2634 (80-2023-2675), datë 08.11.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2634 (80-2023-2675), datë 08.11.2023 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 124 Data: 04.06.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 124 Date: 04.06.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-1800, datë 07.11.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 104 Data: 20.05.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 104 Date: 20.05.2024
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2023-4403 (525), datë 20.09.2023 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi), si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë, me tjetër trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 113 Data: 24.05.2024
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 113 Date: 24.05.2024
 1 deri 10 nga 3982 terma  Faqe  prej 399  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.