| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3163 terma  Faqe  prej 317  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 222 (304), datë 31.03.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i pikës 3 të vendimit nr. 551, datë 08.11.1993 të Këshillit të Ministrave Për lejimin e pagës së pensionit të pleqërisë për pensionistët e punësuar ose të vetëpunësuar në sektorin privat, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 117 Data: 08.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 117 Date: 08.10.2021
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës së pronës si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të formës së prerë. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm.
Vendimi i Kolegjit Nr: 119 Data: 14.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 119 Date: 14.10.2021
Objekti: Saktësimi dhe plotësimi i vendimit nr. 86, datë 22.06.2021 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 111 Data: 28.09.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 111 Date: 28.09.2021
Objekti: Konstatimi i shkeljes së të drejtës për tu gjykuar nga një gjykatë e caktuar me ligj.
Vendimi i Kolegjit Nr: 110 Data: 28.09.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 110 Date: 28.09.2021
Objekti: Shfuqizimi vetëm i pjesës së dispozitivit të vendimit nr. 1085/2021, datë 05-07-2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë për rikthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, si e papajtueshme me Kushtetutën. Rikthimi i çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës së Lartë me të njëjtin trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 113 Data: 08.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 113 Date: 08.10.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2020-263, datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 1962, datë 07.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 7715, datë 19.07.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë
Vendimi i Kolegjit Nr: 116 Data: 08.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 116 Date: 08.10.2021
Objekti: Shfuqizimi i paragrafit të parë të nenit 241 të Kodit të Familjes, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 112 Data: 07.10.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 112 Date: 07.10.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 201/4 prot., datë 26.05.2021 të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Detyrimi i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë të fillojë hetimin për anëtarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Pezullimi i tij nga detyra e anëtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas parashikimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 105 Data: 16.09.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 105 Date: 16.09.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-407, datë 01.06.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 107 Data: 16.09.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 107 Date: 16.09.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 146, datë 29.03.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 106 Data: 16.09.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 106 Date: 16.09.2021
 1 deri 10 nga 3163 terma  Faqe  prej 317  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.