| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3414 terma  Faqe  prej 342  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-395 (124), datë 22.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 152 Data: 11.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 152 Date: 11.11.2022
Objekti: Kërkesë për interpretimin e nenit 12, pika 5, shkronja a, të ligjit nr. 96/2016 Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar dhe konstatimin e papajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 169 Data: 30.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 169 Date: 30.11.2022
Objekti: Interpretimi përfundimtar i nenit 77, pika 2, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Deklarimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 53/2022, datë 23.06.2022 të Kuvendit të Shqipërisë Për mosmiratimin e projektvendimit Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit Për verifikimin e mënyrës së zbatimit të ligjit nr. 55/2015 Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 141 Data: 28.10.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 141 Date: 28.10.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 10, datë 28.03.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave në gjykimin e çështjes civile me nr. 11243-01081-00-2015 (akti), datë regjistrimi 29.04.2015 në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 147 Data: 03.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 147 Date: 03.11.2022
Objekti: Shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr. 1688 (80-2022-1725), datë 31.05.2022 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 171 Data: 30.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 171 Date: 30.11.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier për mosfillimin e procedimit për kallëzimin penal nr. 2065 të vitit 2019, si dhe i vendimeve nr. 62-2020-3939 (1306), datë 19.10.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; nr. 174, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2022-322, datë 22.02.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 161 Data: 23.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 161 Date: 23.11.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1768 (251), datë 23.11.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë
Vendimi i Gjykatës Nr: 28 Data: 01.11.2022
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 28 Date: 01.11.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 508, datë 26.03.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2022-1048, datë 16.03.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 143 Data: 02.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 143 Date: 02.11.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 79, datë 07.10.2021 dhe nr. 80, datë 11.10.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 40, datë 30.10.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2022-184, datë 27.01.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Vendimi i Kolegjit Nr: 150 Data: 09.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 150 Date: 09.11.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 11111-01289-00-2014, datë 07.03.2022; 00-2022-664 (106), datë 04.04.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga palët rekursuese në seancë gjyqësore me praninë e palëve në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë si dhe detyrimin e Gjykatës së Lartë për tu shprehur lidhur me kërkesën e ankuesit për kërkesën e paraqitur në lidhje me heqjen dorë pjesërisht nga rekursi si dhe në lidhje me kërkesën për Njësimin e praktikës gjyqësore referuar nenit 481 të Kodit të Procedurës Civile. Konstatimi i procesit të parregullt ligjor si rezultat i zvarritjes së procedurave në gjykata dhe kryesisht në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 142 Data: 02.11.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 142 Date: 02.11.2022
 1 deri 10 nga 3414 terma  Faqe  prej 342  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.