| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3296 terma  Faqe  prej 330  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 87, datë 29.01.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 99, datë 08.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2021-449, datë 22.06.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020 Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike, i ndryshuar, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 12 Data: 24.05.2022
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 12 Date: 24.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 567, datë 15.03.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr. 10-2013-780, datë 13.05.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. 00-2022-312 (1), datë 10.01.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 65 Data: 15.06.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 65 Date: 15.06.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1066 (125), datë 07.12.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 63 Data: 27.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 63 Date: 27.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-2031(244), datë 22.11.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i pikës 12 të nenit 34 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.05.2015 Për miratimin e rregullores për zhvillimin e territorit, të ndryshuar nga neni 23 i vendimit nr. 231, datë 21.03.2017 të Këshillit të Ministrave Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e rregullores për zhvillimin e territorit, të ndryshuar, me këtë përmbajtje: Për objektet në kompetencë të Këshillit Kombëtar të Territorit, sipas nenit 19, të kësaj rregulloreje, distancat midis objekteve mund të përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Territorit me rregullore të posaçme, të miratuara prej tij, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 61 Data: 24.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 61 Date: 24.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i pikës 3 të vendimit nr. 43, datë 16.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 64 Data: 03.06.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 64 Date: 03.06.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 7, datë 16.12.2021 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shqyrtimi i kërkesës nga një tjetër trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 57 Data: 20.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 57 Date: 20.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 1 (JD), datë 09.12.2021 të Komisionit Disiplinor të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 60 Data: 23.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 60 Date: 23.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 6, datë 16.12.2021 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shqyrtimi i kërkesës nga një tjetër trup gjykues.
Vendimi i Kolegjit Nr: 56 Data: 20.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 56 Date: 20.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 241, datë 31.05.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 356, paragrafi i dytë, i Kodit të Procedurës Penale, për pjesën që nuk parashikon të drejtën e viktimës për të kërkuar marrjen e provave, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 422 të Kodit të Procedurës Penale, për pjesën që nuk parashikon të drejtën e viktimës për të ankimuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i nenit 27 të Kodit të Procedurës Penale, për pjesën që nuk parashikon të drejtën e viktimës për të ankimuar vendimin e drejtuesit të prokurorisë për refuzimin e përjashtimit të prokurorit të çështjes, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 58 Data: 23.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 58 Date: 23.05.2022
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 1494, datë 30.05.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-20, datë 25.01.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 53 Data: 11.05.2022
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 53 Date: 11.05.2022
 1 deri 10 nga 3296 terma  Faqe  prej 330  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.