| Bookmark and Share

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3687 terma  Faqe  prej 369  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-424, datë 15.06.2021 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 187 Data: 15.09.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 187 Date: 15.09.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-1432, datë 23.09.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 183 Data: 11.09.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 183 Date: 11.09.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 4095, datë 24.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2023-156, datë 26.01.20213 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 181 Data: 26.07.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 181 Date: 26.07.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 17, datë 28.03.2011 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 54, datë 03.10.2011 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 24, datë 25.01.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 49, datë 16.07.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2022-1738 (358), datë 22.12.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 176 Data: 14.07.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 176 Date: 14.07.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-3499 (422), datë 02.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 160 Data: 12.07.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 160 Date: 12.07.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 25, datë 07.03.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 50, datë 05.05.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2022-1150, datë 27.09.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 141 Data: 26.06.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 141 Date: 26.06.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-891 (104), datë 01.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë, me tjetër trup gjykues. Shfuqizimi i neneve 437, pika 3 dhe 443, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale, si të papajtueshme me Kushtetutën.
Vendimi i Gjykatës Nr: 38 Data: 12.07.2023
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 38 Date: 12.07.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-464 (111), datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 37 Data: 07.07.2023
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 37 Date: 07.07.2023
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 9533, datë 03.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1158, datë 14.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-4473, datë 09.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 180 Data: 18.07.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 180 Date: 18.07.2023
Objekti: Shfuqizimi i neneve 1, 3 dhe 4 të ligjit nr. 79/2022, datë 24.11.2022 Për miratimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company sh.a. dhe NSHMI Development L.L.C., në lidhje me projektin e investimit strategjik Marina & Jahtet e Durrësit, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit. Pezullimi i zbatimit të këtyre dispozitave deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 179 Data: 18.07.2023
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 179 Date: 18.07.2023
 1 deri 10 nga 3687 terma  Faqe  prej 369  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.