| Bookmark and Share

Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator. Tekstet e plota E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykaten Kushtetuese Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Gjykatës Kushtetuese. Informacion mbi procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/ partnetitetit publik privat.
Shërbimet që ofrohen nga Gjykata Kushtetuese Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Gjykatës Kushtetuese Mbajtja e dokumentacionit nga Gjykata Kushtetuese
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga Gjykata Kushtetuese Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga Gjykata Kushtetuese

CV e Sekretarit të Përgjithshëm

Eugen Papandile
Diplomuar “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 1997. Pas përfundimit të studimeve ka punuar si jurist në disa organizata të ndryshme. Në vitin 2001 ka marrë titullin avokat dhe është angazhuar në konsulenca ligjore dhe si koordinator projektesh. Në periudhën 2004-2005 ka punuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Kodifikimit pranë Ministrisë së Drejtësisë. Në periudhën 2005 – 2013, ka kryer detyrën e ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë. Në periudhën prill 2013 – dhjetor 2017 ka kryer detyrën e Këshilltarit të Gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese. Është angazhuar në mësimdhënie si lektor i së drejtës penale dhe si trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës. Është autor i disa punimeve dhe artikujve shkencorë në fushën penale dhe kriminologjike dhe pjesëmarrës në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit.  Që prej vitit 2018 kryen detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në Gjykatën Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.