| Bookmark and Share

Kongresi i 9-të i Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese Frankofone (ACCF)

Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga znj. Vitore Tusha, Kryetare, znj. Fiona Papajorgji, gjyqtare, dhe znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, po merr pjesë në Kongresin e 9-të trevjeçar të Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese Frankofone (Association des Cours Constitutionnelles Francophones - ACCF), i cili i zhvillon punimet nga data 30 maj deri më 02 qershor 2022 në Dakar (Senegal). Kryetarë dhe përfaqësues të rreth 50 institucioneve anëtare të shoqatës janë ftuar për të diskutuar mbi temën: "Gjyqtari kushtetues dhe të drejtat e njeriut".
Organizimi i Kongresit të 9-të të ACCF-së është bërë duke marrë në konsideratë vlerësimet dhe shqetësimet kryesore të përbashkëta që kanë aktualisht gjykatat dhe këshillat kushtetues anëtarë të kësaj shoqate. Për këtë qëllim, është hartuar dhe plotësuar edhe një pyetësor, i cili është fokusuar në çështje që lidhen me të drejtat e njeriut, shtetin e së drejtës dhe demokracinë; metodat dhe teknikat juridiksionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut; dhe të drejtat e njeriut në kontekst.

Gjatë ditës së parë të punimeve të Kongresit u diskutuan temat: të drejtat e njeriut, shteti i së drejtës dhe demokracia; metodat dhe teknikat juridiksionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ndërsa ditën e dytë u diskutua tema: të drejtat e njeriut në kontekst – të drejtat e njeriut dhe rrethanat e jashtëzakonshme. Punimet vijuan me Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kongresit, gjatë së cilës u bë prezantimi dhe votimi i raportit të përgjithshëm tre vjeçar nga z. Richard Wagner, ish-Kryetar i ACCF-së dhe Kryetar i Gjykatës Supreme të Kanadasë, prezantimi i raportit financiar dhe i çështjeve të tjera organizative, zgjedhja e kandidaturave për Byronë e ACCF-së dhe i organeve të reja për periudhën 2022 – 2025, si edhe prezantimi i programit të ACCF-së për këtë periudhë nga zoti Papa Ouman Sackho, Kryetar i ri i ACCF-së dhe Kryetar i Këshillit Kushtetues të Senegalit.

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.