Institucioni
Përbërja

[...]

Njoftim

Kontrolli i kushtetutshmërisë së ligjeve, i kërkuar nga gjykatat (Kontroll incidental)

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, bazuar në nenin 70, pika 1 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, njofton se pranë kësaj Gjykate po shqyrtohet kërkesa e paraqitur nga Gjykata e Apelit Tiranë (sot Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm), me subjekte të interesuara, Kuvendin e Shqipërisë, Këshillin e Ministrave, Prokuroria e Përgjithshme, me objekt: “Shfuqizimi i nenit 11, pika 4 të ligjit nr. 9754, datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”, e cila ka kaluar për shqyrtim në seancë plenare mbi bazë dokumentesh.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.