| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese në Konferencën Rajonale që po zhvillohet në Shkup, Maqedoni, datat 2 – 3 qershor 2022

Direktorati i Përgjithshëm i të Drejtave të Njeriut dhe Shtetit të së Drejtës i Këshillit të Europës dhe Gjykata e Lartë e Republikës së Maqedonisë së Veriut po organizojnë në datat 2 dhe 3 qershor 2022 konferencën rajonale me temë "Harmonizimi i praktikës gjyqësore: standardet për kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore dhe jurisprudenca". Në këtë aktivitet po marrin pjesë nëpërmjet platformës online edhe përfaqësues të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Gjatë ditës së parë të punimeve të konferencës rajonale, e cila u hap me përshëndetjet e Ambasadorit të Bashkimit Europian në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Kryetares së Gjykatës së Lartë të Maqedonisë së Veriut dhe Drejtorit të Direktoratit të Përgjithshëm të të Drejtave të Njeriut dhe Shtetit të së Drejtës të Këshillit të Europës, u trajtua tema kryesore: Zbatimi i harmonizuar i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ-së) në nivel kombëtar në kuadër të së drejtës për një proces gjyqësor brenda afatit të arsyeshëm, si dhe nën-tema: Vështrim i përgjithshëm i praktikës gjyqësore dhe mjeteve efektive për tejzgjatjen e proceve gjyqësore – qasjet vendase. Gjatë ditës së dytë, pjesëmarrësit i zhvilluan diskutimet në grupe pune sipas tematikave përkatëse: 1: E drejta për gjykim brenda afateve të arsyeshme (Kthimi i pronës), 2: Kompensimi për dëme monetare dhe jo monetare në lidhje me kohëzgjatjen e proceseve gjyqësore, dhe 3: Moszbatimi i vendimeve të brendshme në lidhje me kompanitë në pronësi shoqërore/shtetërore. Në përfundim, secili prej grupeve tematike bëri një prezantim të punës në grup, duke u fokusuar në çështjet dhe problematikat më kryesore të parashtruara.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.