| Bookmark and Share

Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator. Tekstet e plota E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykaten Kushtetuese Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Gjykatës Kushtetuese. Informacion mbi procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/ partnetitetit publik privat.
Shërbimet që ofrohen nga Gjykata Kushtetuese Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Gjykatës Kushtetuese Mbajtja e dokumentacionit nga Gjykata Kushtetuese
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga Gjykata Kushtetuese Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga Gjykata Kushtetuese

Procedura dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e Gjykatës Kushtetuese, posta/elektronike për depozimin e kërkesave dhe ankesave, afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve.

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP (Përfshirë adresën) postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

  • Në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë mund të dërgoni kërkesa në formatin “Kërkesë”,  si dhe ankesë në formatin “Ankesë” nëpërmjet të cilës ju mund t’i drejtoheni Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
  • Gjithashtu, mund t’i drejtoheni Gjykatës Kushtetuese në adresën adresën postare, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 26, Tiranë, Shqipëri.
    Afatet për kthimin e përgjigjeve janë të përcaktuara në nenin 15 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” .

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.