| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Seancat gjyqësore Shkurt 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Sokol Sheti (mbi bazë dokumentash) Ministria e Punëve të Brendshme, Zyra Përmbarimore Private “Anastas Kote” Konstatimi i cenimit të parimit për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara nga ligji, brenda afatit të arsyeshëm, në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. 26 Shkurt, 2015 10:00
2. Astrit Manopulli (mbi bazë dokumentash) Partia Social Demokrate e Shqipërisë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-1796, datë 09.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 24 Shkurt, 2015 11:00
3. Hamza Hamzai (mbi bazë dokumentash) Fitim Hamzai, Ilirjan Hamzai, Tatjana Nuri, Migena Nuri, Florian Nuri, Shoqëria “Labi” Sh.p.k. Vlorë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2012-1302, datë 01.06.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 24 Shkurt, 2015 10:00
4. Avokati i Popullit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 45 të ligjit nr.122/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. Deklarimi i kushtetutshmërisë së fjalisë së dytë, të paragrafit të pestë të nenit 610 të Kodit të Procedurës Civile “Kur titulli ekzekutiv është një akt për dhënien e kredive bankare ose akt për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare dhe gjykata ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, masa e pezullimit konsiderohet e rënë nga fuqia me kalimin e 20 ditëve nga momenti i dhënies së vendimit të pezullimit”. 17 Shkurt, 2015 10:00
5. Shoqëria “Ylberi” Sh.p.k. (mbi bazë dokumentash) Astrit Vata Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.71, datë 08.02.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; nr.636, datë 25.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2014-2236 (433), datë 03.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.636, datë 25.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.00-2014-2236 (433), datë 03.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 12 Shkurt, 2015 11:00
6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave Shfuqizimi si antikushtetues i nenit 55 të Kodit të Procedurës Civile, sipas interpretimit të bërë nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë me Vendimin Unifikues Civil nr.3, datë 28.04.2014. Shfuqizimi si antikushtetues i nenit 32/f të ligjit nr.9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”. 12 Shkurt, 2015 10:00
7. Kleoniqi Sovjani (mbi bazë dokumentash) Ministria e Financave, Zyra Përmbarimore “Albius” Konstatimi i të drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit të formës së prerë nr.5021, datë 02.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 05 Shkurt, 2015 10:00
8. Dritan Fani (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.44, datë 26.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; nr.713, datë 04.07.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2014-1133, datë 11.07.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 03 Shkurt, 2015 11:00
9. Betim Truci (mbi bazë dokumentash) Komuniteti Mysliman i Shqipërisë Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.1446, datë 20.06.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2013-1026, datë 10.05.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 03 Shkurt, 2015 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.