| Bookmark and Share

Tryezë online me donatorë dhe partnerë ndërkombëtare në mbështetje të ideve dhe projekteve të Gjykatës Kushtetuese, 2 mars 2022

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në bashkëpunim me Zyrën e Prezencës së OSBE-së, organizoi sot një takim online me partnerë dhe donatorë ndërkombëtarë. Ky takim kishte për synim ndarjen dhe diskutimin e ideve për bashkëpunim dhe mbështetje, në zbatim të Planit Strategjik 2021-2023 të kësaj Gjykate. Gjykata Kushtetuese hartoi vitin e kaluar, me mbështetjen e Prezencës dhe të Konrad Adenauer Stiftung, Strategjinë afatgjatë dhe Planin e veprimit të bashkëlidhur me të, dokumente të cilat synojnë garantimin e një veprimtarie të pavarur dhe të paanshme, transparente e të përgjegjshme, efikase dhe efektive.

Tryeza u hap me përshëndetjen e znj. Vitore Tusha, Kryetare e Gjykatës Kushtetuese, dhe të Sh. T. Z. Vincenzo Del Monaco, Ambasador i OSBE-së, të cilët evidentuan nevojën e mbështetjes së Gjykatës Kushtetuese si një prej institucioneve më të rëndësishme për garantimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri.

Më tej, nga z. Eugen Papandile, Sekretar i Përgjithshëm, u bë përshkrimi i detajuar i disa ideve dhe projekteve që synojnë të realizohen në të ardhmen e afërt, të hartuara nga zbërthimi i objektivave strategjikë dhe atyre specifikë, të cilat janë parashikuar respektivisht në Strategjinë dhe Planin e saj të Veprimit. Këto projekte ambicioze, për të cilat u kërkua edhe mbështetja e donatorëve dhe partnerëve ndërkombëtare, janë fokusuar në fusha të cilat janë vlerësuar si strategjike, dhe objektivat e vendosura synohen të arrihen përmes përmirësimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve në kontekstin e zhvillimeve të reja teknologjike, rritjes së transparencës dhe ngritjes së kapaciteteve njerëzore për një menaxhim dhe shqyrtim cilësor e efikas të çështjeve. 

Nga ana e tyre, pjesëmarrësit në këtë tryezë shprehën vullnetin dhe gatishmërinë e tyre për të mbështetur veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese.

 

foto1

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.