| Bookmark and Share

Vizitë pune në Gjykatën Kushtetuese të Austrisë, 7-8 Prill 2022

Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Austrisë, në datat 7 – 8 prill 2022, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga gjyqtarët Elsa Toska, Altin Binaj dhe Përparim Kalo, zhvilloi një vizitë pune dy ditore pranë kësaj gjykate.
Vizita e punës u organizua me disa sesione gjatë të cilave u shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet më kryesore me të cilat po përballen sot gjykatat kushtetuese, në rrethanat e reja të krijuara nga pandemia Covid-19, si dhe mbi zhvillimet më të fundit në jurisprudencën kushtetuese të vendeve përkatëse dhe përafrimin me praktikat më të mira.
Diskutimet e frytshme u fokusuan po ashtu mbi kontrollin që të dyja gjykatat ushtrojnë lidhur me pajtueshmërinë e ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare me kushtetutat respektive, si dhe me aksesin e individëve në gjykatë për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të shkelura nga ligjet apo vendimet gjyqësore. Të tjera tema që u diskutuan kishin të bënin me dallimin ndërmjet juridiksioneve kushtetuese dhe administrative, procesin e marrjes së vendimeve, konfidencialitetin e procesit në tërësi, duke përfshirë rregullat për publikimin e vendimeve.
Përvoja e Gjykatës Kushtetuese të Austrisë në digjitalizimin dhe menaxhimin e çështjeve ishte një tjetër aspekt të cilin Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë e konsideron si mjaft të përparuar dhe shpreson se në të ardhmen të dy institucionet kushtetuese do të gjejnë mënyra bashkëpunimi për ta ndarë këtë përvojë dhe për të përfituar prej saj.

           2022-04-12

    2022-04-12-1     2022-04-12-2

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.