Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot, në datën 18.07.2017, pasi shqyrtoi kërkesën që u përket palëve:
 
KËRKUESE: Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve dhe të Tregut
 
SUBJEKTE TË INTERESUARA: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Punëve të Brendshme
  
OBJEKTI:  Shfuqizimi si antikushtetues i ligjit nr.19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike”. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.
 
Bazuar në nenin 131 dhe 134 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë si dhe në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”te ndryshuar:
 
VENDOSI:
 
- Rrëzimin e kërkesës.

 

 

 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.