| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Harta

Institucioni
   Historiku
   Funksionet
   Baza ligjore
   Kabineti i Kryetarit
   Administrata
      Struktura
      Vende te lira pune
   Buxheti i gjykatës dhe raportet e monitorimit
   Strategjia e Gjykates Kushtetuese
Përbërja
Seanca gjyqësore
   2024
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Gusht
      Shtator
      Tetor
      Nentor
      Dhjetor
   2023
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Gusht
      Shtator
      Tetor
      Nentor
      Dhjetor
   2022
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Shtator
      Tetor
      Nentor
      Dhjetor
   2021
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Shtator
      Tetor
      Nëntor
      Dhjetor
   2018
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      label
      label
      label
      label
      label
      label
      label
   2017
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Shtator
      Tetor
      Nëntor
      Dhjetor
   2016
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Shtator
      Tetor
      Nëntor
      Dhjetor
   2015
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Shtator
      Tetor
      Nëntor
      Dhjetor
   2014
      Janar
      Shkurt
      Mars
      Prill
      Maj
      Qershor
      Korrik
      Shtator
      Tetor
      Nëntor
      Dhjetor
Njoftime mbi vendimmarrjen
   Vendime perfundimtare
      2024
         Janar
         Shkurt
         Mars
         Prill
         Maj
         Qershor
         Korrik
         Gusht
         Shtator
         Tetor
         Nentor
         Dhjetor
      2023
         Qershor
         Korrik
         Shtator
         Tetor
         Nentor
         Dhjetor
   Vendime moskalimi
      2024
         Janar
         Shkurt
         Mars
         Prill
         Maj
         Qershor
         Korrik
         Gusht
         Shtator
         Tetor
         Nentor
         Dhjetor
      2023
         Qershor
         Korrik
         Shtator
         Tetor
         Nentor
         Dhjetor
Vendime Statistika
   Indeksi sistematik
   Përbërja e Kolegjeve
   Vendime përfundimtare
   Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore
   Guida e jurisprudencës së Gjykatës
   Vendime të GJEDNJ
   Të dhëna statistikore
      Statistika 2024
      Statistika 2023
      Statistika 2022
      Statistika 2021
      Statistika 2020
      Statistika 2019
Aktivitete
   Vizita studimore
      2024
      2023
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2016
      2015
      2014
      2012
      2009
      2007
   Pjesëmarrje ne veprimtari jashtë vendit
      2024
      2023
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
      2006
      2005
   Seminare dhe veprimtari të tjera
      2024
      2023
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2008
   Takime zyrtare brenda vendit
      label
      2023
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
   Aktivitete jubilare të Gjykatës Kushtetuese
      25 Vjetori i krijimit të Gjykatës Kushtetuese
      15 Vjetori i Kushtetutës
         Fjalime
         Fotografi
      20 Vjetori i Gjykatës Kushtetuese
         Foto Galeri
      15 Vjetori i krijimit të Gjykatës Kushtetuese
      10 Vjetori i krijimit të Gjykatës Kushtetuese
      5 Vjetori i Kushtetutës
      30 vjetori i krijimit të Gjykatës Kushtetuese
   Marrëveshje bashkëpunimi
   Publikime
      Publikime të Gjykatës
         Përmbledhje vendimesh
         Botime të posaçme
         Historiku
      Tema dhe raporte
Njoftime
   2024
   2023
   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
Aksesi në gjykatë
   TË NJIHEMI ME GJYKATËN KUSHTETUESE
   ORGANIZIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE
   SI TI DREJTOHEMI GJYKATËS KUSHTETUESE
   FUNKSIONIMI I GJYKATËS KUSHTETUESE
   INFORMIMI I PUBLIKUT
   TË DHËNAT PERSONALE
Transparenca
   Programi i Transparencës
   Rreth autoritetit
   Kuadri ligjor rregullator
   E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
   Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykat
   Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Gjykatë
   Informacion mbi procedurat e prokurimit/procedurat konkurrue
   Shërbimet që ofrohen nga Gjykata Kushtetuese
   Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesi
   Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
   Koordinatori për të drejtën e informimit
   Statistika
   Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e d
   Si ti drejtohemi gjykatës
   Ndihmë në përdorimin e faqes së Gjykatës Kushtetuese
   Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga Gjykata Kushtetues

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.