| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2591 terma  Faqe  prej 260  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.883, datë 08.10.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-474, datë 08.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 264 Data: 23.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 264 Date: 23.11.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.367, datë 07.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr.49, datë 11.02.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.00-2017-558, datë 22.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 263 Data: 23.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 263 Date: 23.11.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.3858 (1210), datë 28.09.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; nr.906, datë 28.07.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2017-366, datë 04.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 261 Data: 23.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 261 Date: 23.11.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-967, datë 08.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 260 Data: 23.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 260 Date: 23.11.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-249, datë 16.03.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 256 Data: 20.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 256 Date: 20.11.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor.
Vendimi i Kolegjit Nr: 255 Data: 20.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 255 Date: 20.11.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.8020, datë 10.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2782, datë 03.07.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-235, datë 01.03.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 254 Data: 20.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 254 Date: 20.11.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor.
Vendimi i Kolegjit Nr: 253 Data: 20.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 253 Date: 20.11.2017
Objekti: 1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 7, pika 2, shkronjat a dhe c; nenit 59, pika 1, shprehja zëvendëskryetari; nenit 62, pika 8, shprehja 2 anëtarë jogjyqtarë dhe 1 anëtar gjyqtar dhe pika 13, shprehja 2 anëtarë jogjyqtarë dhe 1 anëtar gjyqtar; nenit 68, pika 6; nenit 76, pika 2; nenit 157, pika 1, shprehja zëvendëskryetari; nenit 160, pika 8, shprehja 2 anëtarë joprokurorë dhe pika 13, shprehja 2 anëtarë joprokurorë dhe 1 anëtar prokuror; nenit 166, pika 6; nenit 175, pika 2, të ligjit nr.115/2016 Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. 2. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 12, pika 2, shkronjat b dhe c; nenit 42, pika 3, shkronjat a, b, c, ç, dhe pikat 8 e 9 të tij; nenit 43; nenit 47, pika 2, shkronja a, shprehja ...nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale... dhe shkronja b, shprehja ...nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale..., pika 4, shprehja ...nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë..., dhe pika 5, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë; nenit 53, pikat 11 dhe 12, të ligjit nr.96/2016 Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. 3. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 4, pika 2, shprehja ose në vlerësimin tërësor të procedurave; nenit 36, pika 3, shprehja ose për personat e dyshuar si të përfshirë në krimin e organizuar për qëllim të këtij ligji; nenit 37, shkronjat b, c dhe ç; nenit 38, pika 1, shprehja në informacione konfidenciale, si dhe informacione të tjera të disponueshme, pika 4, shkronja b, shprehja ose personi i lidhur me të, shkronja c, shprehja ose një person i lidhur me të dhe shkronja d, fjalia e dytë me përmbajtje Anëtarësia e dyshuar e personit në krimin e organizuar duhet të jetë e njohur, e publikuar ose të jetë një çështje e dokumentuar në regjistrat përkatës; nenit 39, pika 1, shprehja ose me persona të dyshuar të krimit të organizuar; neni 49, pika 1, shkronja ç dhe pika 2; nenit 54; nenit 56, pika 1, shprehja jo më vonë se 3 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji; nenit 61, pika 5, të ligjit nr.84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 78 Data: 12.12.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 78 Date: 12.12.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor për shkak të mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 250 Data: 14.11.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 250 Date: 14.11.2017
 1 deri 10 nga 2591 terma  Faqe  prej 260  »Terma në faqe  

 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.