| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2359 terma  Faqe  prej 236  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.196, datë 16.02.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
Vendimi i Gjykatës Nr: 38 Data: 25.04.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 38 Date: 25.04.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.1, datë 16.01.2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë; nr.45, datë 02.07.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2014-1941-175, datë 16.07.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 37 Data: 25.04.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 37 Date: 25.04.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr.61, datë 02.06.2016 Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 36 Data: 21.04.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 36 Date: 21.04.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm.
Vendimi i Gjykatës Nr: 35 Data: 18.04.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 35 Date: 18.04.2017
Objekti: Deklarimi dhe shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare i nenit 8; nenit 9, pika 1, shkronja c, fjalia e dytë dhe pikat 7 dhe 8; nenit 12, pika 2, shkronja b, pjesa e fundit e fjalisë; nenit 19, pika 5, shkronja b; nenit 23, pikat 10 dhe pika 11, fjalia e parë; nenit 26, pika 4, shkronja b; nenit 28, shkronja c; nenit 42, pika 3, shkronjat a, b, c, ç, pika 4, shkronjat a, b, c, ç, si dhe pikat 8 e 9; nenit 43; nenit 44, pika 1, shkronjat b dhe c; nenit 46, pika 5; nenit 47, pika 2, shkronja a, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale, shkronja b, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale, pikat 4 dhe 5, shprehja nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë, pika 6, shkronjaa; nenit 48, pika 12, fjalia e fundit; nenit 53, pikat 3 dhe 10; nenit 64, pika 1, shkronja b, shprehja vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë, shkronja c dhe pika 5; nenit 66, pika 1, shkronjat a dhe b; nenit 78, pika 3, pjesa e fundit e fjalisë së parë dhe pika 5, paragrafi i fundit; nenit 87, pikat 5 dhe 6; nenit 95, pikat 5 dhe 6; nenit 102, pika 1, shkronjag, pika 2, shkronjat a dhe ç, pika 3, shkronjat a dhe ç; nenit 104, shkronja ç; nenit 105, pika 1, shkronja d; nenit 110; nenit 112, pika 1; nenit 117; nenit 119, pika 2, shkronja a; nenit 138, pika 1; nenit 141, pika 1; nenit 147, pika 2; nenit 150; nenit 152; nenit 153, shkronja ç; nenit 160; nenit 161, pika 2, shprehja me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji dhe pika 3; nenit 162, pika 1, pika 2, shkronja b, si dhe pika 6, shprehja me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji; nenit 164, pika 1, shkronjaa, shprehja nuk kanë shkaqe të mbarimit të statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji dhe pika 2; nenit 165; nenit 166, pika 1 dhe pika 2, shkronja b; nenit 167, pika 3, shkronja b, shprehja ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji; nenit 168, pika 2, shkronja b, shprehja me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji; nenit 169, pikat 3, 5 dhe 6; nenit 173, pika 1 të ligjit nr.96/2016 Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.96/2016 deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Gjykatës Nr: 34 Data: 10.04.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 34 Date: 10.04.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3560, datë 09.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 33 Data: 10.04.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 33 Date: 10.04.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-402, datë 26.02.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).
Vendimi i Kolegjit Nr: 58 Data: 17.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 58 Date: 17.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-2486, datë 22.09.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.499, datë 06.11.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr.1218, datë 23.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 56 Data: 17.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 56 Date: 17.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3850, datë 29.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 55 Data: 17.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 55 Date: 17.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.(11-2014-5777) 255, datë 17.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-2016-733 (49), datë 04.04.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.00-2016-1080, datë 28.06.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 54 Data: 17.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 54 Date: 17.03.2017
 1 deri 10 nga 2359 terma  Faqe  prej 236  »Terma në faqe  

 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.