| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3024 terma  Faqe  prej 303  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 93, datë 20.10.2020 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 5 Data: 15.01.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 5 Date: 15.01.2021
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2020-160 (11), datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 3 Data: 08.01.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 3 Date: 08.01.2021
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 28, shkronja c, të ligjit nr. 96/2016 Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 1 Data: 08.01.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 1 Date: 08.01.2021
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr. 58/2020 Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës BOT (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe shoqërisë koncesionare Porti MBM (Multi BUOY Mooring), të ndryshuar. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr. 58/2020 Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës BOT (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr.104/2015 ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe shoqërisë koncesionare Porti MBM (Multi BUOY Mooring), të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 4 Data: 11.01.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 4 Date: 11.01.2021
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 542 (86-2020-637), datë 08.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 977, datë 19.07.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. Konstatimi i boshllëkut ligjor në parashikimet e nenit 485 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) dhe nenit 63 të ligjit nr. 49/2012 Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative, të ndryshuar (ligji nr. 49/2012).
Vendimi i Kolegjit Nr: 2 Data: 08.01.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 2 Date: 08.01.2021
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 1004, datë 15.06.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 103 Data: 04.12.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 103 Date: 04.12.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1709, datë 19.07.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2014-2706, datë 18.09.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 102 Data: 27.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 102 Date: 27.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 557 (51-2012-8308), datë 15.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr. 105, datë 04.04.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 101 Data: 27.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 101 Date: 27.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 6/22, datë 21.09.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 51/181 Akti, datë 22.01.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 00-2018-256, datë 30.07.2018 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 100 Data: 20.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 100 Date: 20.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 1441, datë 14.07.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2013-198, datë 01.02.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 99 Data: 16.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 99 Date: 16.11.2020
 1 deri 10 nga 3024 terma  Faqe  prej 303  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.