| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3016 terma  Faqe  prej 302  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 6/22, datë 21.09.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 51/181 Akti, datë 22.01.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 00-2018-256, datë 30.07.2018 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 100 Data: 20.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 100 Date: 20.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 1441, datë 14.07.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2013-198, datë 01.02.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 99 Data: 16.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 99 Date: 16.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 7/23, datë 21.09.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 50/180 akti, datë 22.01.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr. 00-2018-369, datë 20.11.2018 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 98 Data: 16.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 98 Date: 16.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 741, datë 02.03.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i togfjalëshit për të cilat është parashikuar e drejta e ankimit të nenit 316 të Kodit të Procedurës Civile.
Vendimi i Kolegjit Nr: 97 Data: 16.11.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 97 Date: 16.11.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2020-103, datë 22.05.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit, të parashikuar në nenin 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes i pandehuri dhe palët private përfaqësohen nga mbrojtësit, të parashikuar në nenin 437, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes rekursi penal të nënshkruhet nga mbrojtësi, në të kundërt ai nuk pranohet për shqyrtim në Gjykatën e Lartë të vendimit nr. 5, datë 15.09.2009 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 94 Data: 27.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 94 Date: 27.10.2020
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese të aksesit dhe sigurisë juridike nga Gjykata e Lartë, si rrjedhojë e mosshqyrtimit të rekursit nr.70007-00659-00-2019 Regj. Themeltar, përmes vendimit nr.00-2020-109, datë 22.05.2020, duke shkelur nenet 42 dhe 43 të Kushtetutës, si dhe nenet 6 e 41 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2020-109, datë 22.05.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit të nenit 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes rekursi penal të nënshkruhet nga mbrojtësi, në të kundërt ai nuk pranohet për shqyrtim në Gjykatën e Lartë të vendimit nr.05, datë 15.09.2009 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes i pandehuri dhe palët private përfaqësohen nga mbrojtësit të nenit 437, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 93 Data: 20.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 93 Date: 20.10.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2020-6, datë 30.04.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 92 Data: 20.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 92 Date: 20.10.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-202-147, datë 26.06.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 96 Data: 30.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 96 Date: 30.10.2020
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosekzekutimit, brenda një afati të arsyeshëm, të vendimit nr. 86, datë 6.02.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.
Vendimi i Kolegjit Nr: 95 Data: 30.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 95 Date: 30.10.2020
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese të aksesit dhe sigurisë juridike nga Gjykata e Lartë, si rrjedhojë e mosshqyrtimit të rekursit nr.71000-00768-2019 Regj. Themeltar, përmes vendimit nr.00-2020-55, datë 15.05.2020, duke shkelur nenet 42 dhe 43 të Kushtetutës, si dhe nenet 6 e 41 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2020-55, datë 15.05.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit të nenit 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes rekursi penal të nënshkruhet nga mbrojtësi, në të kundërt ai nuk pranohet për shqyrtim në Gjykatën e Lartë të vendimit nr.5, datë 15.09.2009 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes i pandehuri dhe palët private përfaqësohen nga mbrojtësit të nenit 437, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 91 Data: 19.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 91 Date: 19.10.2020
 1 deri 10 nga 3016 terma  Faqe  prej 302  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.