| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3152 terma  Faqe  prej 316  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 401, datë 09.12.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe nr. 403, datë 24.03.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 108 Data: 16.09.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 108 Date: 16.09.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 170, datë 11.09.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; nr. 209, datë 30.09.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2021-695, datë 20.05.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nxjerrja e një akti në lidhje me lejimin e kandidatit Anton Lleshaj për të vazhduar procedurat për verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën e Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 103 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 103 Date: 28.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-299, datë 08.03.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 101 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 101 Date: 28.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i neneve 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale: Akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit, si dhe 474 të Kodit të Procedurës Civile: Rekursi dhe të gjitha kërkesat e tjera që paraqiten në Gjykatën e Lartë nënshkruhen nga avokati që përfaqëson palën dhe, nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e fundit si të papajtueshme me Kushtetutën.
Vendimi i Kolegjit Nr: 89 Data: 13.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 89 Date: 13.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-121, datë 02.02.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 375, datë 21.11.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr. 41-2014-810 (385), datë 10.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 98 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 98 Date: 28.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2020-886, datë 17.12.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 102 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 102 Date: 28.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2020-163, datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 96 Data: 26.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 96 Date: 26.07.2021
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 99 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 99 Date: 28.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i ligjit nr. 8337, datë 30.04.1998 Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 519, datë 07.11.1994 Për mënyrën e plotësimit të kartelës së pasurisë së paluajtshme si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i udhëzimit metodik nr. 76, datë 13.09.1999 të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme Për plotësimin e kartelës së pasurisë së paluajtshme, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 100 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 100 Date: 28.07.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2021-61, datë 20.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën.
Vendimi i Kolegjit Nr: 97 Data: 28.07.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 97 Date: 28.07.2021
 1 deri 10 nga 3152 terma  Faqe  prej 316  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.