| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2281 terma  Faqe  prej 229  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-1269, datë 14.07.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Pezullimi i ekstradimit të shtetasit Afrim Tarelli deri në një vendimmarrje të drejtë dhe përfundimtare të çështjes.
Vendimi i Gjykatës Nr: 12 Data: 15.02.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 12 Date: 15.02.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-3261 (470), datë 18.09.2014 të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 11 Data: 13.02.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 11 Date: 13.02.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.259, datë 05.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; nr.849, datë 11.4.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-468, datë 26.02.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i zbatimit të vendimit nr.259, datë 05.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër. Dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër.
Vendimi i Gjykatës Nr: 10 Data: 13.02.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 10 Date: 13.02.2017
Objekti: Deklarimi dhe shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr.84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 243 Data: 23.12.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 243 Date: 23.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.5, datë 12.12.2013 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 222 Data: 05.12.2016
Vendosi:
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 222 Date: 05.12.2016
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.36, datë 18.02.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr.32, datë 09.03.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.1126, datë 28.06.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 182 Data: 11.10.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 182 Date: 11.10.2016
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.12846, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2200, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2014-1861, datë 11.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 9 Data: 07.02.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 9 Date: 07.02.2017
Objekti: Kontrolli i pajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i: - nenit 469/4 të Kodit Civil të vitit 1929 (pasojat që prodhon ende) me këtë përmbajtje: Por në rast që fëmijët e adoptuem ose të paslindurit e tyre konkurrojnë me të atin ose me amën e adoptuesit, ose me të dy bashkë, këta të fundit trashëgojnë një të tretën, dhe kur konkurrojnë me motrën ose me vëllamë e adoptuesit ose me të dy bashkë, trashëgojnë një të katërtën.. - nenit 486, paragrafët 1, 2 dhe 3 të Kodit Civil (pasojat që prodhojnë ende) me këtë përmbajtje: Kur bashkëshorti lë fëmijë legjitimë, bashkëshorti tjetër merr si trashëgim uzufruktin e një pjese trashëgimore baras me atë të secilit fëmijë, duke u llogaritë edhe bashkëshorti vetë në numrin e fëmijëve. Në qoftë se me bashkëshortin konkurrojnë fëmijë natyralë dhe legjitimë, uzufrukti i bashkëshortit asht një pjesë baras më atë që i takon secilit nga fëmijët legjitimë. Kjo pjesë uzufrukti në asnjë rast nuk mundet me qenë ma e madhe se ¼ e trashëgimit, dhe mund të shpërblehet në mënyrën e caktueme në nenin 548.
Vendimi i Gjykatës Nr: 8 Data: 07.02.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 8 Date: 07.02.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-3078(369), datë 16.09.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 7 Data: 07.02.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 7 Date: 07.02.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.733, datë 07.02.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr.195, datë 27.01.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë, si dhe nr.00-2015-11, datë 15.01.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 20 Data: 19.02.2016
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 20 Date: 19.02.2016
 1 deri 10 nga 2281 terma  Faqe  prej 229  »Terma në faqe  

 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.