| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2504 terma  Faqe  prej 251  »Terma në faqe  
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit brenda një afati të arsyeshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 63 Data: 31.07.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 63 Date: 31.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.526, datë 18.10.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 62 Data: 31.07.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 62 Date: 31.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-2329, datë 22.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 61 Data: 31.07.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 61 Date: 31.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si antikushtetues i ligjit nr.19/2016 Për masat shtesë të sigurisë publike. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Gjykatës Nr: 60 Data: 31.07.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 60 Date: 31.07.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor. Detyrimi i Ministrisë së Financave për të dëmshpërblyer kërkuesit.
Vendimi i Gjykatës Nr: 59 Data: 28.07.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 59 Date: 28.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2015-1766 (132), datë 03.03.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 58 Data: 25.07.2017
Vendosi:
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 58 Date: 25.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 5041, datë 13.06.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1136, datë 11.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2015-299, datë 12.02.2015 të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 57 Data: 25.07.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 57 Date: 25.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-2904, datë 30.03.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 56 Data: 25.07.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 56 Date: 25.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.280/1, datë 10.03.2011 të Drejtorisë së Apelimit Tatimor Tiranë; nr.22, datë 14.01.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës; nr.1779 (259), datë 15.07.2015 të Gjykatë Administrative të Apelit dhe i aktit të vlerësimit tatimor nr.10815, datë 14.12.2010.
Vendimi i Kolegjit Nr: 174 Data: 13.07.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 174 Date: 13.07.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-11, datë 16.02.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 168 Data: 04.07.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 168 Date: 04.07.2017
 1 deri 10 nga 2504 terma  Faqe  prej 251  »Terma në faqe  

 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.