| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2740 terma  Faqe  prej 274  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-1363, datë 21.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 95 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 95 Date: 02.07.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me KEDNJ-në i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.766, datë 20.12.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.223, datë 23.03.2016 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 94 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 94 Date: 02.07.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-1048, datë 07.04.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë
Vendimi i Kolegjit Nr: 93 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 93 Date: 02.07.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.42, datë 11.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; nr.321, datë 28.10.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr.00-2016-2380, datë 28.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 92 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 92 Date: 02.07.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1114, datë 01.10.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-2559, datë 17.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 91 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 91 Date: 02.07.2018
Objekti:
Vendimi i Kolegjit Nr: 90 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 90 Date: 02.07.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-583 (113), datë 12.07.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 89 Data: 02.07.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 89 Date: 02.07.2018
Objekti: Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë themelore të Njeriut të VKM-së nr.766, datë 20.12.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.223, datë 23.03.2016 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 88 Data: 20.06.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 88 Date: 20.06.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.766, datë 20.12.2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në nr.223, datë 23.03.2016 Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave", të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 87 Data: 20.06.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 87 Date: 20.06.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe KEDNJ-në i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.766, datë 20.12.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.223, datë 23.03.2016 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 86 Data: 20.06.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 86 Date: 20.06.2018
 1 deri 10 nga 2740 terma  Faqe  prej 274  »Terma në faqe  

 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.