| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2666 terma  Faqe  prej 267  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.10804, datë 29.12.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1671, datë 22.07.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-1996 (200), datë 16.06.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 26 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 26 Date: 30.01.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2237, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.143, datë 17.04.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr.201 prot., datë 08.05.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 25 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 25 Date: 30.01.2018
Objekti: Shfuqizimi si antikushtetues i nenit 91/4 të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, në pjesën ku parashikon se vetëm femrat mund të përfitojnë periudhë sigurimi për efekt llogaritjeje pensioni për afatin e kryerjes së studimeve të shkollës së lartë, duke përjashtuar nga kjo e drejtë meshkujt.
Vendimi i Gjykatës Nr: 4 Data: 14.02.2018
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 4 Date: 14.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.6, datë 12.01.2005 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.777, datë 14.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-442, datë 08.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 24 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 24 Date: 30.01.2018
Objekti: PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Vendimi i Kolegjit Nr: 23 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 23 Date: 30.01.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2777 (80-2016-2776), datë 02.06.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr.843 (86-2017-829), datë 01.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-1866 (768), datë 12.07.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 22 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 22 Date: 30.01.2018
Objekti: Deklarimin e shkeljes të së drejtës kushtetuese për një gjykim të drejtë brenda një afati të arsyeshëm të kërkesës për njohje dhe kthim të kullotave që e kam arshivuar bashkë me dokumentacionin ligjor në dosjen nr.10, datë 05.09.2000 në KKKP-në Sarandë dhe që në ATP-në Tiranë është emëruar dosja nr.694, datë 01.11.2010. Detyrimin e ATP-së Tiranë që të shqyrtojë dhe të më kthejë përgjigje për kërkesën time brenda afateve ligjore, të cilat janë përcaktuar me ligjin nr.9583, datë 17.07.2006 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9235, datë 29.07.2004 Për kthimin dhe kompensimin e pronës.
Vendimi i Kolegjit Nr: 21 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 21 Date: 30.01.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.24, datë 02.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat; nr.1385, datë 09.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-2266, datë 15.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 20 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 20 Date: 30.01.2018
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 18 Data: 30.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 18 Date: 30.01.2018
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 00-2017-1454, datë 25.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.1769, datë 29.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 16 Data: 24.01.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 16 Date: 24.01.2018
 1 deri 10 nga 2666 terma  Faqe  prej 267  »Terma në faqe  

 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.