| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3089 terma  Faqe  prej 309  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 620, datë 25.11.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 51 Data: 18.03.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 51 Date: 18.03.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 2393, datë 17.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe nr. 00-2020-441, datë 05.10.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 40 Data: 10.03.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 40 Date: 10.03.2021
Objekti: Shfuqizimi i aktit normativ nr. 1, datë 31.01.2020 të Këshillit të Ministrave Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike si i papajtueshëm me Kushtetutën. Pezullimi i menjëhershëm i zbatimit të tij.
Vendimi i Kolegjit Nr: 58 Data: 02.04.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 58 Date: 02.04.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2017-1692, datë 26.09.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 16 Data: 16.03.2021
Vendosi: Pranuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 16 Date: 16.03.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 10-2019-1826 (323), datë 10.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. 00-2020-445, datë 19.11.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si të papajtueshme me Kushtetutën.
Vendimi i Kolegjit Nr: 59 Data: 02.04.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 59 Date: 02.04.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 33, datë 22.01.2021 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 61 Data: 02.04.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 61 Date: 02.04.2021
Objekti: Sqarimi dhe interpretimi i dispozitave të neneve 399/1 - 399/12 të Kodit të Procedurës Civile, të ndryshuar si dhe i vendimit nr. 14, datë 05.02.2021, të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese; plotësimi dhe rishikimi i këtij vendimi në përputhje me nenet 42 e 43 të Kushtetutës, si dhe me vendimet nr. 51 datë 30.11.2011, nr. 63, datë 04.11.2016 dhe nr. 251, datë 20.11.2017 të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 60 Data: 02.04.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 60 Date: 02.04.2021
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 7121, datë 24.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1868, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2017-2074(112), datë 05.10.2017 të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 15 Data: 11.03.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 15 Date: 11.03.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 387/1, datë 28.02.2019 të Kolegjit Civil Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Gjykatës Nr: 14 Data: 11.03.2021
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 14 Date: 11.03.2021
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 162, datë 11.09.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe nr. 235 (86-2019-3271), datë 31.10.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit si të papajtueshme me Kushtetutën.
Vendimi i Kolegjit Nr: 43 Data: 11.03.2021
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 43 Date: 11.03.2021
 1 deri 10 nga 3089 terma  Faqe  prej 309  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.