| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2996 terma  Faqe  prej 300  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës i ligjit nr. 35/2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 80 Data: 22.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 80 Date: 22.07.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 3217, datë 03.10.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 79 Data: 22.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 79 Date: 22.07.2020
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosshqyrtimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor.
Vendimi i Kolegjit Nr: 78 Data: 22.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 78 Date: 22.07.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 125, datë 06.03.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor Mbi gjyqtarët e caktuar në çështje gjyqësore të veçanta në ish- Gjykatat për Krime të Rënda, sot Gjykatat e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 77 Data: 15.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 77 Date: 15.07.2020
Objekti: Shfuqizimi i ligjit nr. 5/2020 Për dhënie amnistie si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 74 Data: 03.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 74 Date: 03.07.2020
Objekti: Shfuqizimi i vendimeve nr. 7, datë 10.01.2020 dhe nr. 59, datë 23.04.2020 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 75 Data: 03.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 75 Date: 03.07.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 148/2019, datë 18.12.2019 të Kuvendit të Shqipërisë Për shkarkimin e zotit Arben Malaj nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Rregullimi i pasojave që burojnë nga shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit objekt kërkese ose përcaktimi i organit përgjegjës kushtetues për rregullimin e tyre.
Vendimi i Kolegjit Nr: 76 Data: 03.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 76 Date: 03.07.2020
Objekti: Konstatimi i aksesit dhe i sigurisë juridike në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, për shkak të moskalimit të çështjes për short elektronik dhe vazhdimi i procedurave gjyqësore nga gjyqtari i shortit sipas ligjit nr.49/2012 Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative për kërkesën nr.4142, datë 26.04.2019. Konstatimi nga Gjykata Kushtetuese i shkeljes së të drejtës kushtetuese të bërë nga kancelari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, z. Arbër Kushe, duke marrë atributet e gjyqtarit të shortit elektronik të kthimit pa veprim të kërkesës nr.4142, datë 26.04.2019. Detyrimi, nga ana e Gjykatës Kushtetuese, i kancelarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, z. Arbër Kushe, për kalimin për short elektronik të kërkesës nr.4142, datë 26.04.2019 dhe vazhdimi i proceseve gjyqësore nga gjyqtari i shortit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 73 Data: 02.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 73 Date: 02.07.2020
Objekti:
Kërkesa Data: 02.10.2017
Vendimi i Gjykatës Nr: 78 Data: 12.12.2017
Vendosi: Pranuar kërkesa
Objekti:
Kërkesa Data: 18.01.2018
Vendimi i Gjykatës Nr: 14 Data: 24.04.2018
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
 1 deri 10 nga 2996 terma  Faqe  prej 300  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.