| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2325 terma  Faqe  prej 233  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi i nenit 2/1/a, nenit 2/2, nenit 4, pikat 1, 5, 6 dhe 7, i fjalëve moszgjedhje në nenin 10 dhe i shkronjës d, neneve 14 dhe neni 15 për funksionarin publik kryetar i bashkisë, i ligjit nr.138/2015 Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.952, datë 29.12.2016 Për shkarkimin nga detyra të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, zoti Elvis Rroshi. Shfuqizimi i vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.174, datë 29.12.2016 Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik, z. Elvis Rroshi, Kryetar i Bashkisë Kavajë, në zbatim të ligjit nr.138/2015 Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Shqyrtimi i kushtetutshmërisë së të gjithë ligjit nr.138/2015 Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.
Vendimi i Gjykatës Nr: 24 Data: 23.03.2017
Vendosi: Rrëzuar kërkesa
Vendimi i Plotë i Gjykatës: Nr: 24 Date: 23.03.2017
Objekti: Trashëgimtarët ligjorë të Osman Mema (Arbana): Dritan Fagu, Reshat Jarani, (trashëgimtarët e tij ligjorë Besnike Jarani, Erminela Jarani, Saimir Jarani), Hava Zaja, Aishe Qefalia, Haxhi Mema (trashëgimtarët e tij ligjorë Ismete Mema, Sulejman Mema, Arnel Mema, Gëzim Mema), Sofie Reçi, Hamide Hyka (trashëgimtarët e saj ligjorë Ermira Kipi Xhavit Hyka), Hatixhe Skënderi, Osman Mema, Ismail Toçi, Beqir Mema, Ali Mema, Naime Fagu (trashëgimtarët e saj ligjorë Arjan Fagu, Roland Fagu), Kume Spahiu, Ymer Jarani. Agjencia Rajonale e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.
Vendimi i Kolegjit Nr: 47 Data: 02.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 47 Date: 02.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.00-2016-2646, datë 05.10.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr.2009, datë 09.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.8846, datë 01.10.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.3366, datë 14.09.2009 të Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 46 Data: 02.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 46 Date: 02.03.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara me ligj. Pagesa e pagës nga ana e Ministrisë së Brendshme deri në ekzekutimin e aktit të emërimit. Interpretimi i nenit 8, pika 1, shkronja b, të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 Për statusin e nëpunësit civil. Shfuqizimi i vendimit nr.00-2015-1315 (223), datë 14.04.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 45 Data: 02.03.2017
Vendosi: Kthim i kerkeses per plotesim
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 45 Date: 02.03.2017
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara me ligj. Shfuqizimi i vendimeve nr.00-2016-1470, datë 22.09.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi); nr.10-2015-514/186, datë 04.03.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.266, datë 13.06.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan
Vendimi i Kolegjit Nr: 44 Data: 02.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 44 Date: 02.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2015-3047 (203), datë 09.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 43 Data: 01.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 43 Date: 01.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.666, datë 21.06.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.49, datë 26.01.2005 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.97, datë 17.02.2006 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 42 Data: 01.03.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 42 Date: 01.03.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-574 (71), datë 13.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 41 Data: 23.02.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 41 Date: 23.02.2017
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-2155 (229), datë 07.07.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 39 Data: 23.02.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 39 Date: 23.02.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2014-3863, datë 29.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.228, datë 28.03.2012 të Gjykatës së Apelit Korçë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 34 Data: 17.02.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 34 Date: 17.02.2017
 1 deri 10 nga 2325 terma  Faqe  prej 233  »Terma në faqe  

 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.