| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2868 terma  Faqe  prej 287  »Terma në faqe  
Objekti: Shqyrtimi nga Mbledhja e Gjyqtarëve i kërkesës së refuzuar nga Kolegji i Gjykatës Kushtetuese me vendimin nr. 4, datë 02.12.2019.
Vendimi i Kolegjit Nr: 54 Data: 05.03.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 54 Date: 05.03.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 19, datë 14.01.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës; nr. 1337, datë 14.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2018-430, datë 17.04.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 55 Data: 05.03.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 55 Date: 05.03.2020
Objekti: 1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 450/1, datë 13.02.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi), si dhe rivendosja e së drejtës së shkelur, duke hequr masën e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 10749, datë 15.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 2. Dëmshpërblimi në masën dyqind mijë lekë për cenimin e të drejtave me pasoja negative të drejtpërdrejta dhe reale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 53 Data: 05.03.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 53 Date: 05.03.2020
Objekti: Rishikimi i vendimit nr.34, datë 26.12.2019 të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 52 Data: 18.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 52 Date: 18.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i nenit 18 të ligjit nr. 133/2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave.
Vendimi i Kolegjit Nr: 37 Data: 29.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 37 Date: 29.01.2020
Objekti: 1. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të kërkesës nr. 1317, datë 02.12.2018 për përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 7/13, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës kushtetuese për proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë aksesin në gjykatë, vonesën në gjykim, sigurinë juridike dhe arsyetimin e vendimit gjyqësor të Gjykatës së Lartë. 4. Detyrimi i këtyre organeve për përshpejtimin e procedurave ligjore për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimi i veprimeve procedurale sipas KPP-së.
Vendimi i Kolegjit Nr: 50 Data: 12.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 50 Date: 12.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 4, paragrafi i parë, togfjalëshi ose familjarët e viktimave të dënuara, i nenit 6, paragrafi i dytë, i nenit 8 dhe i nenit 20, paragrafi i fundit, të ligjit nr. 9831, datë 12.11.2007 Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 51 Data: 18.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 51 Date: 18.02.2020
Objekti: 1. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të rekursit dhe detyrimi për përshpejtimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.6/12, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në po atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë të drejtën e aksesit, parimin e sigurisë juridike, vonesën në procedim dhe detyrimin për arsyetimin e vendimit nr.6/12, datë 15.02.2019 nga Gjykata e Lartë. 4. Detyrimi i organeve për përshpejtimin e procedurave ligjore për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimin e veprimeve procedurale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 49 Data: 12.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 49 Date: 12.02.2020
Objekti: 1. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të rekursit dhe detyrimi për përshpejtimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 9, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në po atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë të drejtën e aksesit, sigurinë juridike, vonesën në procedim dhe detyrimin për arsyetimin e vendimit nr.9, datë 15.02.2019 nga Gjykata e Lartë. 4. Detyrimi i organeve për përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimin e veprimeve procedurale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 48 Data: 12.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 48 Date: 12.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.623, datë 26.10.2018 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e kartës së të drejtave të qytetarit për përfitimin shërbimeve publike.
Vendimi i Kolegjit Nr: 42 Data: 06.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 42 Date: 06.02.2020
 1 deri 10 nga 2868 terma  Faqe  prej 287  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.