| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2865 terma  Faqe  prej 287  »Terma në faqe  
Objekti: Rishikimi i vendimit nr.34, datë 26.12.2019 të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 52 Data: 18.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 52 Date: 18.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i nenit 18 të ligjit nr. 133/2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave.
Vendimi i Kolegjit Nr: 37 Data: 29.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 37 Date: 29.01.2020
Objekti: 1. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të kërkesës nr. 1317, datë 02.12.2018 për përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 7/13, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës kushtetuese për proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë aksesin në gjykatë, vonesën në gjykim, sigurinë juridike dhe arsyetimin e vendimit gjyqësor të Gjykatës së Lartë. 4. Detyrimi i këtyre organeve për përshpejtimin e procedurave ligjore për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimi i veprimeve procedurale sipas KPP-së.
Vendimi i Kolegjit Nr: 50 Data: 12.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 50 Date: 12.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i nenit 4, paragrafi i parë, togfjalëshi ose familjarët e viktimave të dënuara, i nenit 6, paragrafi i dytë, i nenit 8 dhe i nenit 20, paragrafi i fundit, të ligjit nr. 9831, datë 12.11.2007 Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 51 Data: 18.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 51 Date: 18.02.2020
Objekti: 1. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të rekursit dhe detyrimi për përshpejtimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.6/12, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në po atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë të drejtën e aksesit, parimin e sigurisë juridike, vonesën në procedim dhe detyrimin për arsyetimin e vendimit nr.6/12, datë 15.02.2019 nga Gjykata e Lartë. 4. Detyrimi i organeve për përshpejtimin e procedurave ligjore për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimin e veprimeve procedurale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 49 Data: 12.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 49 Date: 12.02.2020
Objekti: 1. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të rekursit dhe detyrimi për përshpejtimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 9, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në po atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë të drejtën e aksesit, sigurinë juridike, vonesën në procedim dhe detyrimin për arsyetimin e vendimit nr.9, datë 15.02.2019 nga Gjykata e Lartë. 4. Detyrimi i organeve për përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimin e veprimeve procedurale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 48 Data: 12.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 48 Date: 12.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.623, datë 26.10.2018 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e kartës së të drejtave të qytetarit për përfitimin shërbimeve publike.
Vendimi i Kolegjit Nr: 42 Data: 06.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 42 Date: 06.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2018-353(27), datë 05.04.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 38 Data: 29.01.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 38 Date: 29.01.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 117, datë 27.02.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
Vendimi i Kolegjit Nr: 40 Data: 05.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 40 Date: 05.02.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 67, datë 28.01.2015 Për dhënien në përdorim pa shpërblim Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në Tiranë të një pjese të pasurisë Ofiçina e Automjeteve Tiranë, zona kadastrale nr. 8250, Rruga e Kavajës, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Vendimi i Kolegjit Nr: 39 Data: 05.02.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 39 Date: 05.02.2020
 1 deri 10 nga 2865 terma  Faqe  prej 287  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.