| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 3005 terma  Faqe  prej 301  »Terma në faqe  
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.286/1, datë 20.02.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 89 Data: 02.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 89 Date: 02.10.2020
Objekti: Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes: Akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit. të nenit 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes: I pandehuri dhe palët private përfaqësohen nga mbrojtësit. të nenit 437, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes Rekursi penal të nënshkruhet nga mbrojtësi, në të kundërt ai nuk pranohet për shqyrtim në Gjykatën e Lartë. të vendimit nr.5, datë 15.09.2009 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2018-123, datë 15.02.2018 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 88 Data: 02.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 88 Date: 02.10.2020
Objekti: Cenimi i së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 1656, datë 06.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 87 Data: 02.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 87 Date: 02.10.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut të VKM-së nr. 223, datë 23.03.2016 Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, ndryshuar me VKM-në nr.766, datë 20.12.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.223, datë 23.03.2016 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave
Vendimi i Kolegjit Nr: 85 Data: 01.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 85 Date: 01.10.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2016-3174, datë 24.11.2016 të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 86 Data: 01.10.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 86 Date: 01.10.2020
Objekti: Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut i VKM-së nr. 89, datë 03.02.2016 Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 84 Data: 25.09.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 84 Date: 25.09.2020
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i ndërprerjes së ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 83 Data: 18.09.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 83 Date: 18.09.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr. 3534, datë 11.05.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 813, datë 17.04.2008 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2011-1249, datë 16.09.2011 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 82 Data: 18.09.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 82 Date: 18.09.2020
Objekti: Shfuqizimi i vendimit nr. 72, datë 19.06.2020 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 81 Data: 11.09.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 81 Date: 11.09.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës i ligjit nr. 35/2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 80 Data: 22.07.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 80 Date: 22.07.2020
 1 deri 10 nga 3005 terma  Faqe  prej 301  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.