| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2691 terma  Faqe  prej 270  »Terma në faqe  
Objekti: Shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Agron Faslli Kapllanaj, kryetar i Bashkisë Mallakastër, në zbatim të ligjit nr.138/2015 Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Konstatimi i pavlefshmërisë së mandatit dhe përfundimi i parakohshëm i mandatit të z. Agron Faslli Kapllanaj, me funksion Kryetar i Bashkisë Mallakastër.
Vendimi i Kolegjit Nr: 297 Data: 22.12.2017
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 297 Date: 22.12.2017
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2017-2167(133), datë 26.10.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.2459, datë 22.12.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.7035, datë 29.09.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 56 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 56 Date: 19.03.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.3603, datë 06.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 55 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 55 Date: 19.03.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 15 të ligjit nr.8097, datë 21.03.1996 Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit, të ndryshuar.
Vendimi i Kolegjit Nr: 51 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 51 Date: 19.03.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-635, datë 04.05.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dhënia e një shpërblimi të drejtë për zgjatje të procesit gjyqësor tej afatit të arsyeshëm dhe ligjor.
Vendimi i Kolegjit Nr: 50 Data: 19.03.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 50 Date: 19.03.2018
Objekti: Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm. Dëmshpërblimi i ardhur nga mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 49 Data: 22.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 49 Date: 22.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikën e Shqipërisë i vendimit nr.234, datë 02.11.2017 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 47 Data: 22.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 47 Date: 22.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.270, datë 07.12.2017 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 42 Data: 15.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 42 Date: 15.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-1018, 06.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
Vendimi i Kolegjit Nr: 33 Data: 08.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 33 Date: 08.02.2018
Objekti: Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i fjalës publike në togfjalëshin institucione publike të arsimit të lartë, të parashikuara nga neni 109, paragrafi 1, nga neni 110 pika 1 dhe nga neni 111, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr.80/2015, datë 22.07.2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 28 Data: 08.02.2018
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 28 Date: 08.02.2018
 1 deri 10 nga 2691 terma  Faqe  prej 270  »Terma në faqe  

 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.