| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e Vendimeve

Të dhënat e kërkimit
Të dhënat e kërkesës
Kategoria:  Kërkuesi:  Viti:
Të dhënat e Vendimit të Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Të dhënat e Vendimit Përfundimtar të Gjykatës
Numri: Viti: Lloji i Vendimit:
Indeksi Alfabetik:
Fjalë Kërkimi: 
 1 deri 10 nga 2880 terma  Faqe  prej 288  »Terma në faqe  
Objekti: Kontrolli i kushtetutshmërisë së nenit 53, paragrafi i parafundit dhe i fundit i ligjit nr. 7829, datë 01.06.1994 Për noterinë, të ndryshuar, dhe neneve 111, pikat 4 dhe 5, dhe 113 të ligjit nr. 110/2018 Për noterinë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 67 Data: 19.05.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 67 Date: 19.05.2020
Objekti: Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 312, datë 11.03.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 66 Data: 19.05.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 66 Date: 19.05.2020
Objekti: Verifikimi i zgjedhjes dhe shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr.84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, vetëm për sa i përket zgjedhjes së z. Ardian Hajdari si anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Pezullimi pjesërisht i vendimit nr.82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr.84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, vetëm për sa i përket zgjedhjes së z. Ardian Hajdari si anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 64 Data: 30.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 64 Date: 30.04.2020
Objekti: Verifikimi i zgjedhjes dhe shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, vetëm për sa i përket zgjedhjes së z. Luan Daci si anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Pezullimi pjesërisht i vendimit nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, vetëm për sa i përket zgjedhjes së z. Luan Daci si anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 62 Data: 29.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 62 Date: 29.04.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i pikave 1 dhe 3 të nenit 453 të Kodit të Procedurës Penale.
Vendimi i Kolegjit Nr: 63 Data: 29.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 63 Date: 29.04.2020
Objekti: Rishikimi i vendimit nr. 35, datë 29.01.2020 të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 61 Data: 29.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 61 Date: 29.04.2020
Objekti: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 1641 (2931), datë 08.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr. 2152, datë 02.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2018-860, datë 25.09.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 60 Data: 29.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 60 Date: 29.04.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 25, datë 14.10.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Kthimi i çështjes për rishqyrtim pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.
Vendimi i Kolegjit Nr: 57 Data: 23.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 57 Date: 23.04.2020
Objekti: Rishikimi i vendimit nr. 40, datë 26.12.2019 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese.
Vendimi i Kolegjit Nr: 65 Data: 30.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 65 Date: 30.04.2020
Objekti: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.2660, datë 21.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi i Kolegjit Nr: 56 Data: 22.04.2020
Vendosi: Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Vendimi i Plotë i Kolegjit: Nr: 56 Date: 22.04.2020
 1 deri 10 nga 2880 terma  Faqe  prej 288  »Terma në faqe  

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.