Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Tryezë bashkëbisedimi mes Gjykatës Kushtetuese dhe përfaqësuesve të medias

Në kuadër të projektit “Rritja e transparencës dhe aksesit në drejtësinë kushtetuese”, të mbështetur nga Konfederata Zvicerane nëpërmjet Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë organizoi sot, më 24 maj 2024, një tryezë bashkëbisedimi me gazetarët e akredituar pranë kësaj gjykate, lektorë të fushës së komunikimit, redaktorë, kryeredaktorë dhe opinionistë të medias së shkruar dhe vizive në vend.

Aktiviteti u hap me fjalën përshëndetëse të Kryetares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Holta Zaçaj, e cila u shpreh se për Gjykatën Kushtetuese media është një prej partnerëve kryesorë për sigurimin dhe shpërndarjen e informacionit të saktë dhe të plotë në lidhje me veprimtarinë e saj, duke u ndalur më tej në disa prej arritjeve më kryesore të kësaj periudhe në këtë drejtim, si akreditimi i gazetarëve, hartimi i “Rregullores së Gjykatës Kushtetuese për Median”, transmetimi i seancave gjyqësore në live stream,organizimi i konferencave për shtyp pas vendim-marrjeve më të rëndësishme etj.

Në vijim të bashkëbisedimit, pjesëmarrësit në aktivitet shtruan pyetje dhe zhvilluan diskutime për çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet mes gjykatës dhe medias, duke evidentuar problematika të ndryshme të konstatuara, si dhe u dhanë disa sugjerime me shumë vlerë dhe interes në gjetjen e mekanizmave për përmirësimin, bashkërendimin, dhe vijueshmërinë pozitive të marrëdhënieve të Gjykatës Kushtetuese me publikun në përgjithësi dhe me median në veçanti.

Në mbyllje të aktivitetit pjesëmarrësit nënvizuan rëndësinë e organizimit të takimeve të tilla për shkëmbimin e mendimeve në funksion të rritjes së eficiencës së veprimtarisë së Gjykatës Kushtetuese, si dhe për të garantuar një qasje më të lehtë dhe më cilësore të qytetarëve në drejtësinë kushtetuese.

24 24 24

24 24 24

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.