| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Këshilltar/e në Njësinë e Shërbimit Ligjor

Ju bëjmë me dije se në përfundim të konkurrimit për plotësimin e dy vendeve të lira të punës në pozicionin “Këshilltar/e në Njësinë e Shërbimit Ligjor” në Gjykatën Kushtetuese, renditja përfundimtare e fituesve është si në materialin bashkëlidhur.

Dokumenti bashkelidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.