| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista e kandidatëve për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statistikës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore - kategoria III-b”.

Dokumenti bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.