| Bookmark and Share

NJOFTIME MBI VENDIMMARRJEN E GJYKATËS KUSHTETUESE GJATË MUAJIT DHJETOR 2023

Vendimi përfundimtar do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet palëve në proces, i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese.

Nr. Kërkues Nr/date
regjistri themeltar
Objekti Data e
vendimmarrjes
Dispozitivi
1. Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë Nr. 9 (Gj) Regjistri Themeltar, datë 01.06.2023 27 Dhjetor, 2023 1.Pranimin e kërkesës. 2.Konstatimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të nenit 377 të Kodit Civil, për shkak të boshllëkut ligjor sipas arsyetimit të këtij vendimi. 3.Detyrimin e Kuvendit të Shqipërisë të plotësojë boshllëkun ligjor brenda një viti ng
2. Laureta Selimaj Nr. 3 (L) Regjistri Themeltar, datë 27.04.2023 Shfuqizimin e vendimit nr.28, datë 22.11.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Konstatimin e cenimit të së drejtës për gjykim brenda një afati të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave të gjykimit nga Gjykata Administrative e Apelit. 07 Dhjetor, 2023 1.Pranimin e kërkesës. 2.Shfuqizimin e vendimit nr. 28, datë 22.11.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. 3.Konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjo
3. Pëllumb Çela, Shoqëria “ Çela – X” Sh.P.K. Nr. 4 (P) Regjistri Themeltar, datë 24.04.2023 Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën e të Drejtave të Njeriut të vendimit nr. 9577, datë 06.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, vendimit nr. 433, datë 16.10.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, vendimit nr. 00-2016-2892, datë 11.11.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi), vendimit nr. 163, datë 29.06.2017 të Kolegjit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. 06 Dhjetor, 2023 Rrëzimin e kërkesës.
4. Gjergj Vladi Nr. 7 (Gj) Regjistri Themeltar, datë 20.04.2023 Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit në dhomë këshillimi nr. 00-2022-4518 (447), datë 22.12.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 4483, datë 25.05.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 06 Dhjetor, 2023 1. Pranimin pjesërisht të kërkesës. 2. Shfuqizimin e vendimit nr.00-2022-4518(447), datë 22.12.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.