| Bookmark and Share

NJOFTIM

Për plotësimin e tre vendeve të lira të punës në administratën e Gjykatës Kushtetuese.

Në zbatim të nenit 14/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “ Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e plotësimit të tre vendeve të lira të punës në pozicionin:

Këshilltar ligjor i Njësisë së Shërbimit Ligjor

Pozicionet më sipër, ofrohen për të gjithë kandidatët nga brenda dhe jashtë institucionit të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për të konkuruar.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKET BASHKENGJITUR:

Njoftim publik 01.12.2023-Keshilltar Ligjor

Formular vetedeklarimi Dekriminalizimi-KeshilltarGJK

Formular vetdeklarimi-Autorizim per institucionin per verifikim gjendje gjyqesore

Formular Autoriteti i Dosjeve -perditesuar KeshilltarGJK

Deklarata per kontrollin e figures-KeshilltarGJK

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.