| Bookmark and Share

Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator. Tekstet e plota E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykaten Kushtetuese Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Gjykatës Kushtetuese. Informacion mbi procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/ partnetitetit publik privat.
Shërbimet që ofrohen nga Gjykata Kushtetuese Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Gjykatës Kushtetuese Mbajtja e dokumentacionit nga Gjykata Kushtetuese
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga Gjykata Kushtetuese Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga Gjykata Kushtetuese

 

Programi i Transparencës

Gjykata Kushtetuese

 


Në përputhje me ligjin nr.8577, datë 10.02.2000 (ndryshuar me ligjin nr.99/2016) "Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" (LDI) dhe "Programit model të Transparencës" miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Gjykatën Kushtetuese. Nëpërmjet këtij programi synohet që Gjykata Kushtetuese të ndërtoje dhe rrisë transparencën gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj. Programi i Transparencës do të përditësohet periodikisht, në përputhje me nenin 5 të LDI-së.


Informacioni i publikuar në këtë program synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së këtij institucioni nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të saj në faqen zyrtare www.gjk.gov.al . Programi i Transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike, si dhe strukturën, e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të tij evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.


© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.