| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

SHPALLJE PËR NJË VËND TË LIRË PUNE PËR KATEGORINË E PUNONJËSVE MBËSHTETËS-PUNËTOR/E PASTRIMI

Në zbatim të nenit 12, të Ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqiperise shpall proçedurën e plotësimit të vëndit të lirë të punës në kategorinë punonjës mbështetës:
 
1(një) punonjës/e pastrimi me kontratë pune (struktura e pagës: klasa III sipas VKM nr. 717, datë 23.06.2009, i ndryshuar) në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes në administratën e Gjykatës Kushtetuese.

Vendi i punës më sipër u ofrohet të gjithë kandidatëve që plotësojnë kërkesat e kategorisë së punonjësve mbështetës për punëtor pastrimi.

Dokumenti bashkangjitur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.