| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B”.

Dokumenti Bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.