| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B

Ju bëjmë me dije se në përfundim të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B” në Gjykatën Kushtetuese, rezultatet e përgjithshme të konkurrimit janë sipas dokumentit bashkëlidhur:

Dokumenti bashkëlidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.