| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B

Ju bëjmë me dije se pas konkurrimit në procedurën “pranim në shërbimin civil” në kategorinë ekzekutive, për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozicionin:

“Specialist/e i/e nivelit të lartë Audit i Brendshëm-kategoria III-B”

Dokumenti Bashkelidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.