| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën  17.01.2018 mori në shqyrtim çështjen me palë:
 
Kërkues:   Unioni i Prokurorëve te Shqipërisë.
 
Subjekt i interesuar: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Ministria e Drejtësisë
 
Objekti: Deklarimin antikushtetues dhe shfuqizimin e neneve : 8, pika 2, gërma b, e togfjalëshit “Për kundervajtje penale” gërma c, germa ç : 11, pika 2 togëfjalëshi “ ose në seancë paraprake”; paragrafi 2 togfjalëshi “ t’i kerkojë gjykatës pushimin e akuzës ose çeshtjes, si dhe të kërkojë dërgimin e çështjes në gjyq, sipas rasteve të parashikuara nga ky kod”; 40, pika 1 gërma f togfjalëshi “ ose gjyqtarit të seancës paraprake” gërma h, togfjalëshi “ në seancë paraprake dhe” 72 pika 3 paragrafi i pare i togfjalëshit “ në seancë paraprake ose” 139 pika 4 togfjalëshi “ gjate seancës paraprake” 152 pika 1 togfjalëshi “brënda 15 ditëve nga rregjistrimi i kallëzimit”; 171 pika 1 togfjalëshi “ose në fillim të seancës paraprake” 180, pika 3 togfjalëshi “ te seancës paraprake” 181, pika 6 gërma a togfjalëshi : “ ose i kërkon gjykatës pushimin e akuzës apo çështjes, në rastet e parashikuara nga neni 329 i Kodit, gërma b 182 pika 1 togfjalëshi” kur procedohet per kundërvajtje penale”; 183 pika 1 togfjalëshi “ para gjyqtarit të seancës paraprake” paragrafi 2 pika 3 gërma c, pika 4, pika 5, togfjalëshi “ dhe c” pika 6 te seancës paraprake” dhe c ; 184, 185 186, 187, 188, 224, pika 1 togfjalëshi” në seancë paraprake ose” 226 pika 1 togfjalëshi “në seancë paraprake” 228 pika 1 fjalia e dytë e nenit 406/dh; 224, pika 4 e ligjit nr 35/2017 datë 30.03.217” Per disa ndryshime në Ligjin nr 7905’ date 21.03.1995 “ Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar.
Pasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e paraqitura nga kërkuesi, si dhe parashtrimet e subjekteve të interesuara, në mbështetje të neneve 131/1, "a",te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, si dhe të nenit 72 e vijues të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
 

V E N D O S I:
 
- Rrëzimin e kërkesës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.