| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Në përmbushje të detyrimit që buron nga pika 4, e nenit 221, të Ligjit nr 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”,  publikohet lista e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, që nuk plotësojnë kushtet e parashikuara në Ligj, për të qenë Anëtarë të Keshillit të Emërimeve në Drejtësi.
 
1- Gani Dizdari
 
 
Tiranë, me 15.11.2018

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.