| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim fituesi për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes

Në përfundim të proçedurës së shpallur më datën 22.01.2018, për plotësimin e vëndit të lirë të punës me lëvizje paralele dhe të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kategorinë e mesme drejtuese, për vendin e lirë të punës në pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes në administratën e Gjykatës Kushtetuese-kategoria II-b, shpallet fitues z. Luan Sina me proçedurën me ngritje në detyrë.


DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

 

Datë, 14.03.2018.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.