| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në administratën e Gjykatës Kushtetuese - Specialist i Redaktimit Gjuhësor

stema_republikes
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
Njoftim për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në administratën e Gjykatës Kushtetuese - Specialist i Redaktimit Gjuhësor


Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:
 

Specialiste i/e nivelit te larte i/e redaktimit gjuhësor, në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, Kategoria III-b.

 

 
Pozicioni më sipër, i afrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën lëvizjes paralele brenda institucionit te Gjykates Kushtetuese! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.
 

Data e fillimit te njoftimit:
 
19 Shkurt 2018
 
Data e mbarimit te njoftimit:
 
06 Mars 2018
 

 

Lexo shpalljen e plotë Lista e kandidatëve për lëvizjen paralele Lista e kandidatëve për pranimin në shërbimin civil

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.