| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për zhvillimin e testimit me shkrim dhe intervistës

Lidhur me proçedurat  e shpallura për plotësimin e vëndeve të lira të punës për pozicionet:
 
1) Specialiste i/e nivelit te larte i dokumentacionit dhe i sekretarise gjyqesore, ne Drejtorine Gjyqesore dhe te Dokumentacionit-kategoria III-b
2) Specialiste i/e nivelit te larte per marredheniet me publikun dhe ato protokollare ne Drejtorine e Marredhenieve me Publikun dhe Jashte-kategoria III-b
3) Specialiste i/e nivelit te larte i prokurimeve dhe i burimeve njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria III-b
4) Specialiste i/e nivelit te larte i/e redaktimit gjuhësor, në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, Kategoria III-b,
Ju bëjmë me dije, se data 20.03.2018, nuk do te jetë data e zhvillimit të testimit me shkrim dhe intervistës.

Testimi me shkrim dhe intervista do të zhvillohen në një datë të mëvonëshme e cila do tju njoftohet nëpërmjet faqes sonë zyrtare dhe e-mailit.
Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE
 
Datë, 19.03.2018.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.