| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për zhvillimin e testimit me shkrim dhe intervistës

Për konkurrimin për pozicionet:

1) Procedure me lëvizje paralele për pozicionin “ Specialist/e i/e nivelit te larte i/e redaktimit gjuhësor, në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, Kategoria III-b ”,

2)Specialist/e i/e nivelit të lartë i dokumentacionit dhe i sekretarisë gjyqësore, në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit-kategoria III-b”,

testimi me shkrim dhe intervista do të zhvillohet më datën 03.04.2018, ora 14.00, në mjediset e bibliotekës së Gjykatës Kushtetuese.

 

Për konkurrimin për pozicionet:

1)Specialist/e i/e nivelit të lartë për marrëdhëniet me publikun dhe ato protokollare në Drejtorine e Marrëdhënieve me Publikun dhe Jashtë -kategoria III-b”,

2) Specialist/e i/e nivelit të lartë i prokurimeve dhe i burimeve njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria III-b,

testimi me shkrim dhe intervista do të zhvillohet më datën 06.04.2018, ora 10.00, në mjediset e bibliotekës së Gjykatës Kushtetuese.

 

Merrni masa për të siguruar pjesëmarrjen.

Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin,

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 27.03.2018 .

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.