| Bookmark and Share

2022

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në datën 11 janar 2022, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar (8577/2000).

V E N D O S I:

1. Caktimin e përbërjes së tri kolegjeve për vitin kalendarik 2022, sipas nenit 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577/2000, si më poshtë:

Kolegji 1:            Kryetare Vitore Tusha            
                         Anëtare Elsa Toska
                         Anëtare Marsida Xhaferllari           

Kolegji 2:            Kryetare Vitore Tusha
                         Anëtare Fiona Papajorgji
                         Anëtar Përparim Kalo
              
Kolegji 3:           Kryetare Vitore Tusha
                         Anëtar Altin Binaj 
                         Anëtare Sonila Bejtja

Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 3 datë 28.03.2022, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22 të Rregullores p ër Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I :

1. Ndryshimin e vendimit nr. 1, datë 11.01.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në këtë mënyrë:


Kolegji 1:             Kryesuese  Marsida Xhaferllari
                          Anëtare  Elsa Toska
                          Anëtar   Sandër Beci

Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 7, datë 06.06.2022, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22 të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I :

1. Ndryshimin e vendimeve  nr. 1, datë 11.01.2022 dhe nr. 3, datë 28.03.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, në këtë mënyrë:

Kolegji 1:          Kryetare Vitore Tusha
                          Anëtare Elsa Toska
                          Anëtar Sandër Beci

Kolegji 2:          Kryetare Vitore Tusha
                          Anëtar  Altin Binaj
                          Anëtare Sonila Bejtja 

Kolegji 3:          Kryetare Vitore Tusha
                         Anëtare Marsida Xhaferllari
                         Anëtare Fiona Papajorgji 

Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 15 datë 19.09.2022, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22 të Rregullores p ër Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I :

Ndryshimin e vendimit nr. 7, datë 06.06.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, për përbërjen e kolegjit numër 3 si më poshtë:

Kolegji 3: Kryesuese, Marsida Xhaferllari

                 Anëtare, Fiona Papajorgji

                 Anëtar, Ilir Toska

Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 19 datë 15.12.2022, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22 të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I :

1. Ndryshimin e vendimit nr. 7, datë 06.06.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, për përbërjen e kolegjit numër 2 si më poshtë:

Kolegji 2: Kryesues, Altin Binaj

                 Anëtare, Sonila Bejtja

                 Anëtar, Genti Ibrahimi

Ky vendim hyn në fuqi në datën 19.12.2022.


Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 1 datë 16.01.2023, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22, pika 1, të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I :

Ndryshimi i vendimit nr. 19, datë 15.12.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese për përbërjen e kolegjit numër 2 si më poshtë:

Kolegji 2:

Kryesuese, Sonila Bejtja

Anëtar, Genti Ibrahimi

Anëtare, Marjana Semini

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.