| Bookmark and Share

2023

Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 3 datë 26.01.2023, bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22, pika 1, të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I:

1. Caktimin e përbërjes së tri kolegjeve për vitin kalendarik 2023, si më poshtë:

Kolegji 1: Marsida Xhaferllari, Kryesuese

                Sander Beci, Anëtar

                Marjana Semini, Anëtare

 

Kolegji 2: Elsa Toska, Kryesuese

                Ilir Toska, Anëtar

                Genti Ibrahimi, Anëtar

 

Kolegji 3: Fiona Papajorgji, Kryesuese

                Sonila Bejtja, Anëtare

                Holta Zaçaj, Anëtare

Ky vendim hyn në fuqi në datën 30.01.2023 dhe publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës Kushtetuese.

 

Mbledhja e Gjyqtarëve e Gjykatës Kushtetuese, me vendimin nr. 7 datë 14.02.2023 , bazuar në nenin 13, shkronja “e”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe nenin 22, pika 1, të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese,

V E N D O S I:

Në vendimin nr. 3, datë 26.01.2023 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese bëhet kjo shtesë: pas pikës 1 shtohet pika 2 me këtë përmbajtje: “Shqyrtimi paraprak i kërkesës përfundon nga kolegji i cili ishte në fuqi ditën e hedhjes së shortit, pavarësisht ndryshimit të përbërjes së kolegjeve sipas këtij vendimi. Në rast pamundësie të formimit të kolegjit për shkak të mungesës ose konstatimit të papajtueshmërisë për ushtrimin e funksionit të anëtarit të tij, kolegji plotësohet nga një gjyqtar tjetër i kolegjit ku bën pjesë relatori i çështjes sipas pikës 1 të këtij vendimi”.

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese me vendimin nr. 8, date 20.02.2023, ka vendosur zgjedhjen e zonjës Holta Zaçaj, Kryetare të Gjykatës Kushtetuese.

Për sa më lart, renditja e kolegjeve ndryshon si vijon:

Kolegji 1: Holta Zaçaj, Kryetare

                Fiona Papajorgji, Anëtare

                Sonila Bejtja, Anëtare

Kolegji 2: Marsida Xhaferllari, Kryesuese

                Sander Beci, Anëtar

                Marjana Semini, Anëtare

 

Kolegji 3: Elsa Toska, Kryesuese

                Ilir Toska, Anëtar

                Genti Ibrahimi, Anëtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.