| Bookmark and Share

Këshilltar ligjor i Njësisë së Shërbimit Ligjor

Për plotësimin e dy vendeve të lira të punës në administratën e Gjykatës Kushtetuese.

Në zbatim të nenit 14/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese shpall proçedurat e plotësimit të dy vendeve të lira të punës në pozicionin:

Këshilltar ligjor i Njësisë së Shërbimit Ligjor

Ky pozicioni më sipër, i ofrohet të gjithë kandidatëve nga brenda dhe jashtë institucionit të Gjykatës Kushtetuese që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për të konkuruar.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKET BASHKENGJITUR:

Njoftim publik 08.07.2022 Keshilltar Ligjor
Formular vetedeklarimi Dekriminalizimi Keshilltar GJK
Formular Autoriteti i Dosjeve -perditesuar Keshilltar GJK
Formular vetdeklarimi-Autorizim per institucionin per kontrollin e figures
Deklarata per kontrollin e figures-Keshilltar GJK

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.